* welcome ایستگاه خنده و شوخی فروشگاه شعبده بازی استار مجیک (اولین فروشگاه رسمي شعبده بازی در شمال کشور)
 

 

  

 

1
 
 
 

 

 

 

 

  

آموزش  100 شعبده بازی رایگان

 

باسلام ودرودبه همه ی علاقه مندان به شعبده بازی


شعبده باز علیرضااستارمی (عضوانجمن شعبده بازان بین المللی ایران) جهت ترویج وآموزش صحیح فنون وتکنیک های شعبده بازی به هنرجویان خود درشهرستان بهشهربرای اولین بار بزرگ ترین سایت آموزش شعبده بازی درایران را، راه اندازی کرد.دراین بخش به شما 100شعبده بازی رایگان آموزش داده می شود.بعضی ازبازی هاراحت(که باوسایل روزمره می توان انجام داد)بعضی هامتوسط وبعضی هاسخت(نیازبه موقعیت مناسب وابزارهای حرفه ای دارد)که قادربه انجام آن نیستید.مانندعبورازدیوار،راه رفتن روی آب،پروازکردن و... پس به شماتوصیه می کنیم قبل ازاجرابه نکات زیرتوجه کنید.
اعتمادبه نفس داشته باشید/درکارتان سرعت عمل داشته باشیدطوری که هیچ چشمی قادربه دیدن آن نباشد/تمرین وتکرارداشته باشید/تازمانی که خوب بازی رایادنگرفته ایدبرای کسی اجرانکنید/جلوی آینه تمرین کنید وایرادکارخودراببینید/هم زمان باانجام دادن بازی صحبت کنیدتابتوانیدحواس بیننده راپرت کنید/درزمان انجام بازی همواره لبخندبزنیدوبه همه اطرافیان نگاه کنیدوبعدازهرحقه تعظیم کنیدتاحضارنهایت لذت راببرند/هربازی رابیش ازیک بارانجام ندهیدمگراینکه این حقه به طورخاص برای تکرارشدن طراحی شده باشد/هرگز رازشعبده بازی رابرای کسی بازگونکنید/سعی کنید باوسایلی شعبده بازی کنیدکه خیلی طبیعی باشندمانندطناب ،خودکار،توپ و.../اجرای شعبده بازان راببینید واز آنهادرس بگیرید/ودرپایان تمرین ،تمرین ،تمرین وتکرار.

 

شعبده بازی چیست؟
شعبده بازی بخشی ازدنیای هنر ومهارت است وتنهاباتمرین وآگاهی می توان به این هنر دست یافت ویک شعبده بازبود.یادگرفتن شعبده بازی کارچندان سختی نیست.شعبده بازی هنر است نه جادوگری.شعبده بازی چیزی نیست جزدنیای وهم وخیال وکارشعبده بازی هم چیزی نیست جزاینکه بامهارت خاص ،کاری کندتادیگران قبول کنندقدرت شگفت انگیزی دارند.دنیاشعبده جالب وهیجان انگیز است، اما می دانیدچه زمانی جالب تر می شود؟زمانی که رازحقه برملا می شود.وشماسعی کنیدتادردنیای وهم وخیال غرق نشوید،وبه مغزخودفرمان دهیدتاحقیقت راببیند.امامعمولاحقه های شعبده بازی چنان بامهارت طراحی می شوندکه حتی اگرازرازنهفته درآن هم خبرداشته باشیم بازهم دچارتوهم شده ودردام این حقه های حساب شده گرفتار می شویم.شعبده بازان بسیاری هستندکه بافریب دادن ذهن بیننده،حقه های جذاب ومهیجی رابه نمایش می گذارندواسم ورسمی برهم زده اند.این حقه هابسیارسرگرم کننده است وتماشای آنهاانسان رابه دنیای غیرممکن هامی بردواین لذت بخش است.ولی بعدازدیدن هرنمایش فراموش نکنیدکه به دیدن یک نمایش شعبده بازی رفته بودیدوشعبده بازی چیزی نیست جزدنیای مهارت،دنیای حقه هاودنیای سوءاستفاده ازخطای دید.شعبده بازشخصی است بااستفاده ازقوانین طبیعی وبه کمک حرکاتی سریع دست به کارهای جالب می زند وناشدنی هاراممکن نشان می دهدوبه هیچ عنوان مدعی نیروهای مافوق طبیعت وخارج از دنیای واقعی نمی شود.شعبده بازهابه حرفه ی خودوفادارندوباسکوت وپنهان کاری رازشعبده بازی خودرانسل به نسل وسینه به سینه منتقل می کنندوسعی دارند،نمایش هاهمیشه مانندیک علامت سوال بزرگ درذهن بیننده باقی بماند.

-1رازعبور دیوید کاپر فیلد از دیوار چین
احتمالا سالها قبل در برنامه های تلویزیونی دیدنی ها دیده اید .کاپر فیلد در این نمایش خارق العاده خود قصد داشت یکی دیگر ازشگفتی هایش را خلق کند.عبور از دیوا چین؛دیواری که سالانه میلیون هاتوریست از نقاط مختلف جهان جذب خود می کند.هوا نیمه تاریک ودم غروب است .دیوید سیاه پوش با 7-8نفراز همکارانش که لباس سفید بر تن دارند جلوی دید تماشاچی ها که روی دیوار چین ایستاده اند قرار می گیرد.کارگران سفید پوش یک اتاقک راکنار دیوار نصب می کنند،پله ای را به آن می چسبانندوپرده هایی را دور اتاق نصب می کنند،لحظاتی بعددیویدوارد صحنه شده وبعداز تست دیوار،داخل اتاق می شودولحظاتی بعددیگر خبری از قهرمان ماجرا نیست.اوچند دقیقه بعد،از آن سوی دیوارخارج می شودوعلاقه مندان به خودرامتعجب وخوشحال می کند؛متعجب از اینکه چطوریک آدم می تواندازداخل این دیوارعظیم رد شودوخوشحال از ازاین بابت که دیوید سالم وزنده است وحتی یک موهم از سرش کم نشده.این چیزی بود که در فیلم دیده شد.این را هم بگوییم که درفیلم برداری این شعبده فقط از یک دوربین استفاده شدتامخاطبانی که فیلم آن را می بینندفکر نکنندیک لحظه دوربین کات کرده است ودراین فاصله کاپرفیلدازروی دیوارردشده وآن ور رفته است.
اگر فیلم را به دقت نگاه کرده باشید.
1 ؛سنسور نشان دهنده علاءم حیاتی به بدن دیوید وصل می شود
2 ؛اودرحال چک کردن دیواراست.برای این کار دستانش را به دیوار فشار می دهد تا سختی آن را به رخ بقیه بکشد.
3 ؛اتاقک بر پا می شود؛جایی که قرار است شعبده باز درآنجامحوشود.
4 ؛دیویدحوله اش را از روی شانه اش برداشته وبیرون می دهد تا همه اطمینان کنندکه اد داخل اتاقک است.
5 ؛قهرمان از دیوار رد می شود
6 ؛او می خواهد از پرده بیرون بیاییدولی نمی تواند؛مانیتور،مانیتور وضع اورانگران کننده نشان می دهد.
7 ؛دیوید بازحمت درحال خارج شدن از دیواراست
8 ؛کاپرفیلد پرده را کنار می زندواز اتاق خارج می شود.
رازکار درچیست؟داخل پله!
1 ؛دیوید حوله به دوش وارداتاق می شود.این دیوید نیست که حوله رادست همکارش می دهد،بلکه او حوله را گوشه اتاقک گذاشته.دست دیویدهم که حوله رابه همکارش می دهد فقط سایه دست اوست .همکار اوحرکت دست خودرابرای برداشتن حوله باحرکت سایه دیوید هماهنگ می کند.
2 ؛شماسایه کاپر فیلد را می بینیدکه در حال حرکت داخل اتاقک ورد شدن از دیوار است اما این فقط سایه دیوید است که از قبل از او فیلم برداری شده است وحالاتوسط پروژکتوری که بالای ضلع شرقی اتاقک نصب شده است روی پرده می تابد.
3 ؛دیشی که دست آن مرد می بینید،شعبده دیگری از این کار است .این دیش مثلا قرار است با اتصال به سنسوری که به سینه دیوید وصل شده ضربان قلب وعلاءم حیاتی اوراکنترل کندوافراد تماشاچی رادرجریان علاءم حیاتی او قراردهداما این دیش وعلاءم روی مانیتورساختگی است.
4 ؛کف این اتاقک یک دریچه قرار دارد که به پله های اتاق وصل است .دیوید داخل این پله ها قرار دارد.پله ها طوری ساخته شده که یک آدم ماهر می تواند برای لحظاتی درآن خودش را مخفی کند  .او بعد ازمخفی شدن در این پله هاتوسط همکارانش به آن طرف دیوار برده می شودتا از پله های آن ور بیرون بیاید.
دیوید چطور از پله هاخارج و به آن سو می رود؟
همان طور که خواهید دید شعبده باز در این پله ها قایم می شود.برای همین هم وقتی داخل اتاق می رود اولین کاری که همکاران او انجام می دهند جدا کردن پله از اتاقک است .پس از پله ها،  آن سوی دیوار برده می شوند و آقا دیوید از آن سوی دیوار سر در می آورد...دیوید غروب رابرای اجرای این کار انتخاب کرده ؛وقتی که آسمان در مرز بین روشنی و تاریکی است .بهانه ظاهری این کار این است که تماشا چیانی که روی دیوار چین ایستاده اندواز بالا شاهد هنر نمایی او هستند گرمشان نشودو نور آفتاب اذیتشان نکند.اول چند آدم که به ظاهر کارگران ساده هستندسکویی را بر پا می کنندو آن رابه دیوار می چسبانندتاقهرمان داستان بتواند روی آن بایستد.سپس دیوید ظاهر می شود وبقیه داستان راهم که دیدید.فقط این را بدانید  که این کارگران ساده ای که دور کا پرفیلدراپر کرده اندهر کدام برای خودشان یک شعبده باز حرفه ای هستند.آنها اگر کارگران ساده بودند هیچ وقت نمی توانستندحرکت دستان خودراهنگام برداشتن حوله از اتاق دیوید باسایه اودراتاق تنظیم کنندیااینکه آن قدرماهرانه یکی از آنها دیش به دست روی دیوار راه برودواین طور وانمود کند که دارد از روی ضربان قلب او موقعیت دیویدراداخل دیوار رصدمی کند.راستی 2سوال؛تابه حال از خودتان پرسیده بودیدکه دیوید کاپرفیلدی که این همه بازحمت ازداخل دیوار ردشدچراحتی یک گوشه لباسش خاکی نشده؟یااینکه اگر دیویدشیله پیله ای توی کارش نیست چراروی اتاقی راکه می خواهدباورود به آن ازداخل دیوار ردشود،پوشانده بود؟این بود پاسخ معمایی که ذهن شما را مشغول خود کرده بود.
2 ؛راز راه رفتن روی آب
درنخستین نما ،استخری به نمایش گذاشته می شود که چند نفر در آن،در حال آبتنی هستند.آنها برای آنکه تمرکز تماشاچی را به هم بریزنددر جهات مختلف شنا می کنند و به این ترتیب شما نمی توانید به یک نقطه خاص خیره شوید،چند نفر نیز در حال بازی با یک توپ رنگی در آب هستند.شعبده باز از سمت چپ استخر وارد می شود ،وقدم زنان به کنار استخرمی آید ،دوربین دوباره زوم می کند روی کسانی که در استخردرحال شناهستند،اوتمام استخررا دورمی زندوبه وبه این ترتیب می خواهد به تما شاچی  القاکندکه به هیچ وجه سیمی به او بسته نشده است.بعدازآنکه چندین باربه دوربین نگاه می کند ،از نیروی خارق العاده اش کمک می گیردوپس ازتمرکز،به آرامی روی آب قدم می گذارد،اوبه آرامی شروع به راه رفتن می کند،این در حالی است که اوبرای آنکه بتواندتمرکزخودراحفظ کنددست های خود راهمزمان باحرکت پاهایش به سمت جلو حرکت می دهد،دوربین برای چند لحظه روی پاهای او زوم می شود،حالاتماشاچی از تعجب شاخ در می آورد،شعبده باز در آب فرونمی رودبلکه روی آب راه می رود.دوربین بعدازچندلحظه روی شناگرانی زوم می شودکه باشگفتی به او نگاه می کنندشعبده باز واقعاروی آب است ،شناگران هنوز در شوک هستندوهیچ کس نمی تواندتوجیه قابل درکی برای این مساله پیداکندجز قدرت خارق العاده ونیروی تمرکزشعبده باز.
راز این کار چیست؟
آنقدر ساده وپیش پا افتاده است که شما اصلانمی توانیدباورکنید.نمایش راه رافتن روی آب از جمله نمایش هایی است که مخصوص برنامه تلویزیونی تهیه شده بود،می دانیدچرا؟چون همه چیز به زاویه دوربین ونوع تصویر برداری نمایش بستگی دارد.راز این حقه تنهایک میز شیشه ای وظریف باپایه های نامریی است که زیر آب تعبیه شده.اگر شیشه در زیرآب قرار بگیردواز زاویه درستی فیلم برداری شودقابل دیدن نیست.ولی اگر زاویه دوربین راعوض کنیم،به راحتی میز شیشه ای دیده می شودونکته دیگر اینکه تمام شناگران از همکاران شعبده بازهستندوطوری وانمود می کنندانگارواقعاشوکه شده اند.زاویه فیلم برداری بازیرکی انتخاب شده وشناگران از میان پایه هاوحفره های میزعبورمی کنندتااین تصوررادرذهن بیننده به وجود آورندکه شعبده بازبه راستی روی آب قدم بر می دارد.اگر اززاویه بازتری فیلم برداری شودبه راحتی می توان لبه های میز رادید،اماشناگران باایجاد موج های کوچک برسطح آب وعبور از میان حفره ها،ذهن بیننده راازتوجه به این ریزه کاری هامنحرف می کنندووقتی آب حرکت می کند ،دیدن سطح شیشه ای مشکل تر می شودو بیننده متقاعدمی شودکه چیزی درزیرآب وجود نداردوهر چه هست و نیست در مقابل چشمانش قراردارد.
3 ؛راز بلند شدن از روی زمین
بارها وبارهادیده اید که شعبده باز در هوا شناور مانده است .آیااین نیزیک حقه است یا شعبده باز نیروی خارقالعاده ای برای این کار دارد؟بلند شدن از روی زمین به سادگی آب خوردن است ،به شرطی که از راز پشت آن خبرداشته باشید.البته دانستن چگونگی انجام آن،یک طرف ومهارت دراجرای آن،طرف دیگر ماجراست.اگر این نمایش درست وبامهارت انجام نشود،تمام حقه شعبده باز نقش بر آب شده ودست اوبه راحتی رو می شود.مهم این است که شعبده بازتوجه بیننده رابه سمتی که می خواهد جلب کندوذهن او را ازتوجه به جزءیات دورنگه دارد.تماشاگران شعبده بازرا می بینندکه به صورت افقی  ایستاده وپس از کمی تمرکز ،پاهایش به آرامی از روی زمین بلندمی شودوبرای مدتی درمیان هوامعلق می ماندوسپس پایین می آید.
واقعاچه اتفاقی می افتد؟به راستی شعبده باز از زمین بلند میشود؟یکی از این تکنیک ها برای شناور ماندن درهوا تکنیک بالدوچی است.دراین تکنیک فقط کافی است شعبده باز پشت به تماشا گران و با زاویه 45درجه بایستد.سپس اوبامهارت وبه آرامی روی انگشت شست آن پایی قرار می گیردکه از دید تماشا گران دورتر است وپاشنه خودرابلندمی کند،بعد آهسته پای دیگر را از زمین بلندکرده وچندثانیه ای معلق می ماندوپایین می آید.دراین تکنیک ،شعبده باز  فقط چند سانتی متری می توانداز زمین بلند شود.بلند شدن از روی زمین کار چندان سختی نیست،برای این کار همیشه یک شیءمثل یک صندلی،یک چهارپایه ویک میزدربرابرشعبده بازقرارداردکه برمبنای آن از زمین بلندمی شود.شعبده باز پشت به بینندگان می ایستدومعمولاشلوارسبک ونازکی به تن دارد که شکافی مخفی دریکی ازپاچه های آن تعبیه شده وکفشی سبک به شلوار متصل است .اوتمرکزمی کندوباتکان دادن دست هایش ذهن بیننده را به سمت دست ها هدایت می کند.سپس دریک لحظه وبامهارت تمام ودرعرض چندثانیه پای خودراازشکاف بیرون می آوردوروی صندلی یاچهارپایه قرارمی دهدوخودرابالامی کشد.شعبده باز بایدازقدرت بدنی وآمادگی جسمی بالایی برخوردارباشدتابتواندبه راحتی وزنش راروی یک پاوباتعادل تحمل کند.آنچه تماشا گران می بینند،یک جفت پا از پشت است که به هم چسبیده اندودرمیان زمین وهوامعلق مانده اندوشعبده بازدرهواشناورشده  است.باردیگرشعبده بازپایش رابه داخل شکاف پاچه شلوارمی بردوپس ازچندثانیه آرام فرود می آید.
4 ؛پروازدرقاب فلزی
دراین اجرا ،شعبده باز وارد صحنه می شودودستیارانش هم کنار اوقرارمی گیرندوبعد صحنه را ترک می کنند.حالاشعبده بازباتکان دادن دست هایش وبدون اینکه به جایی وصل باشد،بالامی رود،بالاوبالاتر.پاهایش به وضوح اززمین جدا می شوندواومیان زمین و هوامعلق می ماند.اوبه هیچ جایی وصل نیست ،نه از بالاونه از پایین ونه از پهلوها.برای اثبات این قضیه ،دستیارانش دوباره وارد می شوند.آنهاقاب آهنی بزرگی راروی چرخ به سمت شعبده باز حمل می کنند.حتماباخودتان فکر می کنید این دیگر چیست وبه چه کار می آید؟شعبده باز از این قاب آهنی استفاده می کند تابه شما ثابت کندبه جایی وصل نیست وقادراست به راستی پرواز کرده ودرهوامعلق بماند.دستیاران شعبده باز،قاب آهنی رااز جلوی شعبده باز ردمی کنند.درضمن چهار طرف قاب بسته است.قاب از اطراف شعبده باز عبور می کندواومیان چهارچوب باقی می ماند.حالاشمادیگرمطمءن شده اید حقه ای درکارنبوده وهیچ نخ ،ریسمان یاوسیله دیگری برای بلندکردن شعبده بازبه اووصل نیست .اوکمی بالاتر می رود وهیجان نمایش رابیشتر می کند.دستیاران باردیگر از جهتی متفاوت ،شعبده باز را ازمیان قاب عبور می دهند.ودیگرهیچ شکی نیست شعبده باز در حال پرواز کردن است.پس از اینکه تماشاچیان رابه وجد آوردآرام آرام پایین می آید.واما راز این کار:
رازاین کار در دیوار پشت سر شعبده باز و قاب آهنی ای است که دستیاران حمل می کنند.دیوار پشت سر شعبده باز به ظاهر دیواری آهنی است که غیرقابل نفوذبه نظرمی رسد.ولی حقیقت چیز دیگری است.درست موازی بانقطه ای که قرار است شعبده بازاززمین بلندشود،نوعی پارچه انعطاف پذیرباشکافی نامحسوس ،شبیه به جنس دیوار تعبیه شده است که در نگاه اول کسی به وجود آن شک نمی کند.پشت دیوار بازوی آهنی وبلندی قرارداردکه به یک ماشین بالابر وصل است.درابتدای نمایش هنگامی که دستیاران روی صحنه می آیندودورشعبده بازرامی گیرند،بازوی آهنی به وسیله شخصی که درون ماشین بالابر نشسته،ازشکاف دیوارعبورداده شده وبه پشت شعبده باز می رسد.حاضران درسالن به علت وجود دستیارها دراطراف شعبده باز متوجه نمی شوندچه اتفاقی درحال رخ دادن است.بازوی آهنی ،مجهزبه آهن ربای مغناطیسی قوی ای است وازطرف دیگرشعبده بازتکه ای دیگر از آهن ربارابا کمربند مخصوص زیرلباسش وبه پشتش محکم کرده است واین دوتکه آهن ربایکدیگر راجذب می کنند.حالادیگر اختیار شعبده بازدردست مردی است که درون بالابرنشسته،اوشعبده باز را بالا می برد.حالااگربازوی آهنی به شعبده باز وصل است ،پس قاب آهنی چطورازاطراف شعبده باز عبور می کند؟وبه نظرمی رسدکه اوبه هیچ جایی وصل نیست؟راز بعدی درقاب آهنی است چهار چوب قاب از آهن سخت است، به غیراز یک طرف آن که از جنس فوم نرم است وبه رنگ چهار چوب رنگ شده تامشخص نباشد؛درست در نقطه ای که قراراست بازوی آهنی ازآن ردشود.زمانی که قاب به بازوی آهنی می رسد،فوم خم می شودوبعددوباره به حالت اول بر می گردد.دستیاران از یک طرف قاب راهل می دهندووقتی به بازوی آهنی می رسند،خیلی آرام قاب راعبورمی دهندتامطمءن شوندفوم به حالت اولش برگشته ووقتی قاب راازجلو به عقب هل می دهند،بابازوی آهنی کاری ندارندواین تنها یک حرکت نمایشی است که به تماشاچی اطمینان دهندشعبده باز ازهیچ جهتی به جایی وصل نیست.درپایان نمایش،شعبده باز به کمک بالابرپایین آورده می شودونمایش با موفقیت به انجام می رسد.پروازکردن بدون هیچ نخ وریسمانی کارچندان سختی نیست،به شرطی که رازش رابدانیدوشرایطش را داشته باشید.
5 ؛عبورشمشیرازبدن
اگریک شمشیرتیزوبرنده ازبدن انسان عبورکند،بدون اینکه به اوآسیبی برسدغیرممکن به نظر می رسد.تمام نمایش های شعبده بازی رازی دارند،پس حتمابه این نتیجه رسیده ایدکه درنمایش عبور شمشیر ازبدن هم حقه ای درکاراست.رازاول در شمشیر نهفته است .درحقیقت شعبده باز دوتاشمشیردارد؛یکی ازآنهاشمشیری واقعی وبرنده است که باهمان سیب رانصف می کند.آن یکی هم شمشیری مشابه اولی است که تیغه ای آلومینیومی داردکه هیچ چیزی راباآن نمی توان برید.این شمشیرازدوعددمترآلومینیومی ساخته شده که به یکدیگرچسبیده اندوبه راحتی باکوچکترین تماسی خم می شوند.شعبده باز شمشیر اصلی را در سیب فرومی کندتاتماشاچیان رامتقاعدکندشمشیربه قدرکافی تیزاست.بعد زمانی که نیمه سیب رابه دستیار می دهد باپرت کردن حواس تماشاچیان دریک فرصت مناسب شمشیراصلی راباشمشیرقلابی عوض می کند.اماحتی عبوردادن یک شمشیرقلابی ازمیان بدن هم غیرممکن به نظرمی رسد.اماشعبده باز چطوراین کارراانجام می دهد؟رازبعدی در لباس دستیارنهفته.اوکمربندی به دورکمرش بسته که لوله ای درون آن قرارداردوسوراخی هم جلوی کمربنداووجودداردکه بالباس او مخفی شده است.شعبده باز شمشیرقلابی راکه به راحتی خم می شودروی سوراخ کمربندقرارمی دهدوبه آرامی به جلوهدایت می کند.این کارباعث می شودتیغه آلومینیومی شمشیرکه انعطاف پذیراست درون لوله جلورفته وازسوراخی که درپشت کمربندتعبیه شده بیاید.درواقع شمشیرازبدن دستیارعبورنمی کندبلکه ازدرون لوله ردمی شود.زمانی که شعبده بازمطمءن شدتیغه شمشیردرمسیری که می خواهدقرارگرفته حرکت دستش راتندمی کندوبه نظرمی رسداوشمشیرراازبدن دستیارعبورداده درصورتی شمشیرکوچک ترین تماسی بابدن دستیارنداردوهیچ خطری هم اوراتهدیدنمی کند.
6 ؛خواندن ذهن تماشاچی
شعبده باز درجمع تماشاگران اعلام می کندکه می توانددرمورد انتخاب تماشاچیان پیشگویی کند.شعبده بازپنج عددمدادرنگی با رنگ های مختلف رادرمشت خودمی گیردوازیک داوطلب می خواهدکه یکی از مدادهاراانتخاب ورنگ آن راباصدای بلند اعلام کند.شعبده باز به غیزازمدادانتخابی ،چهارمداددیگررایکی یکی ازداخل مشت خودبیرون می آوردومی گویید:من ازقبل می دانستم که شما این رنگ مدادراانتخاب می کنید.سپس مشت خود را باز کرده ومداد انتخابی رانشان می دهدکه یک تکه مقوا به آن وصل شده وروی آن نوشته شده :شما این رنگ را انتخاب خواهید کرد!
رازکار:شعبده بازقبل از اجرا،یک تکه مقواراکه رویش نوشته شده است (شما این رنگ را انتخاب خواهید کرد)به وسیله کش اسکناس به دور همگی مداد هاگره می زند.هنگام نمایش مجموع مدادهاراطوری در مشت خودقرارمی دهدکه تکه مقوابه چشم نخورد.بعداز انتخاب مدادتوسط تماشاچی،شعبده بازبامهارت وظرافت چهارمداددیگررایکی یکی از مشت دست خودبیرون می آورد.بااین حساب فقط مداد انتخابی می ماندوتکه مقوایی که به آن وصل شده است.
7 ؛سنجاق کردن بینی
شعبده باز یک سنجاق قفلی درشت رابه تماشاچیان نشان می دهدتاازنزدیک بررسی کنند.سپس سنجاق راازیک طرف بینی خودواردوازطرف ویگر آن خارج می کند.
راز:شعبده باز دو سنجاق ازیک نوع و یک اندازه به همراه داردکه یکی از آنهامعمولی است ولی نوک سنجاق دیگر لحیم واز وسط بریده شده است .اندازه بریدگی بایدبه حدی باشد که بینی در آن جای بگیرد.مسلمادرابتداوانتهای این تردستی ،سنجاق معمولی رابایدبامهارت تمام باسنجاق دستکاری شده تعویض کرد.
8 ؛ضربدرکف دست
یک چوب کبریت راآتش بزنید وبگذاریدتانیمه بسوزد،سپس آن راخاموش کنید.باچوب کبریت سوخته پاره خط کوتاهی رادرکف دست (دقیقادرمحلی که یک خط عمودی در داخل دست دارد)رسم کنید.خطی که می کشید باید پررنگ باشد.حالادست خودرامشت کرده واین بارخط دیگری درپشت دستتان بکشید.پس ازچندلحظه خط پشت دست خود را پاک کنید.حالامشت خودرابازکنید.درکف دست شما یک ضربدردیده می شود.البته این اتفاق در صورتی خواهدافتادکه پاره خط کف دست پررنگ ودرستودرمحل موردنظر کشیده باشید.

9؛تاول وسیگار
درجمع دوستان ادعاکنیدکه می توانیدبدون هیچ واهمه ای آتش سیگار راروی انگشت خودبگذاریدتاتاول بزندسپس باآرامش وتبسم جلوی چشمان حیرت زده دوستان،آتش سیگارراروی انگشت سبابه خودقرار داده وظاهرایک تاول ایجاد می کند.
راز:قبل از انجام این نمایش ودورازچشم اطرافیان ،سوراخ کلیدی رابین انگشت سبابه وشست بگیریدوآنقدرکلیدرافشاردهیدتاردسوراخ روی انگشت سبابه باقی بماند.حالا اگر به انگشت سبابه خودنگاه کنیدمثل این است که انگشت تاول زده باشد.هنگام نمایش ازاطرافیان فاصله بگیریدووانمودکنیدکه آتش سیگارراروی انگشت سبابه تان می گذاریدباکمی تمرین می توان قبل ازاجراانگشت رانشان دادکه سالم است وبعد.....
مثلامی توانیدبرای روشن کردن سیگاروبه بهانه درآوردن فندک،دست خودراداخل جیبتان که حاوی کلید است ،برده وردسوراخ کلیدراروی انگشت خودباقی بگذارید.
10 ؛اسم نامرئی
ازدوست خودبخواهیدکه اسمش راروی یک تکه کاغذبنویسدوآن را آتش بزندتاخاکسترشود.کمی ازخاکسترراپشت دست خودبمالید،ناگهان اسم دوست تان به طور شگفت انگیزوجالبی درپشت دستتان نمایان می شود.
راز کار:دورازچشم دوست خود وقبل ازاینکه بخواهیدبازی راشروع کنید،یک حبه قندرادردهان خودبگذاریدتاخوب حل شودسپس نوک خلال دندان یاچوب کبریت تمیزی راباآب قند آغشته کرده ،اسم دوست تان راپشت دست خود بنویسیدوصبرکنیدتاخشک شود.البته این نوشته به صورت نامرءی است.درواقع ققط خودشماازاین موضوع اطلاع داریدونباید شخص دیگری متوجه رازشمابشود.حالااگرخاکسترسوخته رابه پشت دست خود بمالیدوماساژدهیدنوشته نامرءی ظاهروباعث تعجب وحیرت می شود.
11 ؛انگشترمعلق
یک رشته نخ معمولی رادریک محلول آب ونمک (اشباع شده)قراردهید حدوداپس از نیم ساعت نخ رابیرون بیاوریدوبگذاریدخشک شود.حالاآماده هستیدتایک کارخارق العاده رابه نمایش درآورید.یک سر نخ را به انگشتر سبک وکم وزن گره بزنیدوآویزان نگه داریدسپس شعله کبریت رابه محل اتصال نخ وحلقه نزدیک کنید ...نخ می سوزدوتبدیل به خاکسترمی شود،اماحلقه نمی افتد،زیراخاکستر سوخته نخ ،همچنان حلقه رانگه می دارد.
12 ؛اسکناس فرمانبردار
یک اسکناس نووتانشده راازدوست خود بگیریدودرکف دست خودبخوابانید،سپس ادعاکنیدکه با نگاه نافذخودمی توانید لبه های اسکناس را به طرف بالاتاکنید..
راز؛این بازی نیازی به ابزار وتردستی ندارد.کافی است اسکناس را در کف دست خودبخوابانید.بعدازچندلحظه لبه های اسکناس براثرگرمای دست آرام آرام به طرف بالا می آید،به طوری که خودتان هم تعجب خواهید کرد...امتحان کنید.
13 ؛لیوان سحرآمیز
یک عددلیوان پلاستیکی ازنوع مشبک وشفاف،یک تکه ورق نازک استیل براق (هم اندازه با قطر وطول لیوان)به طوری که وقتی آن رادرداخل لیوان قرارمی دهید،لیوان ازوسط به دوقسمت مساوی تقسیم شود؛به جای ورق استیل از می توانیدازآینه هم استفاده کنید.بااین لیوان می توانیددست به کارهای عجیب وشگفت انگیزی بزنید،برای مثال دریک طرف لیوان یک دستمال آبی ودرطرف دیگریک دستمال قرمز قرار بدهیدوطوری لیوان رادرمشت دست بگیریدکه فقط یکی از دستمال هادیده شود.حالابایک حرکت ماهرانه وباچرخاندن لیوان رنگ دستمال راعوض کنید.
باتهیه این لیوان می توانیدبازی های متعددی رااجراکنید.ازجمله:پاره کردن وسالم کردن تسبیح،ناپدیدوظاهرکردن اشیاء،تبدیل کاغذبه اسکناس ،تبدیل دستمال به شکلات و...
14 ؛دست خط ارواح
باآب لیموی ترش وتازه،نامه ای به دوست خود بنویسید،می بینیدکه وقتی آب لیمو خشک شوو،نوشته هانیزمحومی شود.حالابایک مدادمعمولی دربالای نامه بنویسید:(برای خواندن این نامه بایدآن راباگرمای شعله شمع یااجاق حرارت دهید.)سپس نامه رابه آدرس دوستتان ارسال کنید.
15 ؛قندشعله ور
اگرشعله کبریت یافندک رابه حبه قندنزدیک کنید،می بینیدکه حبه قندبراثرحرارت شعله فقط ذوب می شود.حالابه طورپنهانی به گوشه ای ازحبه قندکمی خاکستر سیگار بمالیدوشعله کبریت رابه آن نزدیک کنید؛حبه قندشعله ورشده ونورافشانی می کند.این عملیات را بادقت انجام دهیدومواظب بچه هاباشید.

 

16 ؛ناپدیدکردن چوب دستی
چوب دستی یکی ازوسایلی است که معمولاهرشعبده بازآن را همراه خوددارد.ودرآن حالت کلی عبارتست ازیک میله چوبی به رنگ سیاه،که دوسرآن سفید رنگ شده است.به ظاهرازاین وسیله برای نشان دادن اشیاء،واشاره کردن به چیزهایی مریی ونامریی استفاده می کنند،درصورتی که کار اصلی آن معطوف کردن توجه تماشاگربه چیزی،وهمزمان باآن انجام کارهایی است،که ناشدنی به نظرمی رسند.چوب دستی به تنهایی می تواندوسیله ای مستقل برای اجرای یک چشم بندی باشد.
شعبده باز یک چوب دستی به ظاهرمعمولی راروی میز دارد،وازآن درمواردمختلف برنامه هایش استفاده می کندوگاهی نیزبه نوبت هریک از دوانتهای آن رابه لبه ی میزیاسایروسایل موجوددرروی میز می زند ،تاصدای این ضربه هابه گوش همه برسد،وبرای تماشاگریقین حاصل می شودکه این چوب دستی حقیقی است.وحالانوبت چشم بندی باآن فرامی رسد:شعبده بازیک صفحه روزنامه برمی داردوآن رادرجلوی سن دورچوبدستی می پیچد،به طوری که چوب دستی کاملا پوشیده شود.آن گاه درپیش چشم همه روزنامه ی شامل چوب دستی رامچاله می کند،وبه صورت گلوله درمی آورد،ودرظرف آشغال می اندازدوچنین به نظرمی رسدکه چوبدستی واقعا ناپدید می شود.
رمزکاردرچیست؟این چوبدستی ازیک استوانه ی کاغذی به رنگ سیاه تشکیل یافته است،که در هریک ازدوانتهای آن یک میله چوبی کوتاه به رنگ سفیدفرورفتخه ومجموعه به صورت یک چوب دستی معمولی درآمده است.شعبده بازدرموقیعت مناسب آن رادر روزنامه می پیچد،وبعدمچاله می کند،وفورادرظرف آشغال می اندازد.تاامکان بررسی چگونگی موضوع ازبین برود.ولی موضوع به همین جاخاتمه نمی یابد.شعبده باز لحظه ای بعدچوب دستی واقعی وسالم را به همه نشان می دهد،وشگفتی می آفریند.البته این قسمت ازچشم بندی ساده ترازقسمت اول آن است.زیرااویک چوب دستی معمولی را،ازقبل،بین آسترورویی کت خوددرپشت لباس مخفی کرده است،که درموقیعت مناسب دودست خودرادرپشت کت خودقرارمی دهد،ازسوراخ کوچکی دست خودرافروبرده،وچوب دستی رابیرون می کشد،وباغرورتمام به حاضران نشان می دهدوسبب شگفتی هر چه بیشترآنهامی شود.
17 ؛شعبده بازی بادستمال وچوبدستی
شعبده باز با نوک چوبدستی دستمال رادوسه باربه هوامی اندازدومی گیرد.سپس یک صفحه روزنامه رابه شکل مخروط می پیچدوباانتهای چوبدستی نوک مخروط کاغذی رابررسی می کند،وبه ظاهرباچوب ستی به آن قسمت فشارواردمی سازد.سپس دستمال رادردهانه ی مخروط می اندازدوباچوب دستی به وسط دستمال فشار واردمی کندتابه طور کامل درداخل مخروط قرارگیرد.ناگهان وبه سرعت چوبدستی راازمخروط بیرون می کشد،ومخروط راباز می کند ناگهان همه متوجه می شوندکه ازدستمال خبری نیست.
رازکار:چوبدستی هرچندکه معمولی به نظرمی رسد،ولی از دوقسمت تشکیل یافته است.قسمت وسط ویک انتهای استوانه توخالی بوده واز نوع لوله ی مسی است،ولی انتهای دیگر فلزی وتوپربوده وبه یک میله ی باریک فلزی ختم شده است.وقتی شعبده باز مخروط کاغذی را تشکیل داده،وبه ظاهرصحت آن را در راس مخروط امتحان می کند،واقیعت این است که انتهای سیمدار آن رادرنوک مخروط بادست چپش نگه می دارد،وففط قسمت استوانه ای را با دست راست بیرون می کشد.سپس دستمال رادردهانه ی مخروط طوری می اندازد،که انتهای میله ی باریک درزیردستمال ودرست دروسط آن واقع شود.ووقتی استوانه فلزی راروی میله فشارودستمال به ناچار داخل استوانه فرومی رود.
18 ؛قطعه قطعه کردن چوب دستی
شعبده باز یک چوب دستی رابه همه نشان می دهدناگهان این چوبدستی قطعه قطه می شود،بدون اینکه تکه ها از هم جداشوند.این چوبدستی ازقطعات کوچکی تشکیل یافته،که وسط آنها ماننددانه های تسبیح سوراخ است وکش نسبتانازک وخیلی محکم در آن فرورفته وهر یک ازدوانتهایش به یک دکمه ختم شده است.این کش حالت ارتجاعی دارد چیزی بین کش وطناب وبه شکل چوبدستی درآمده ،ویکی ازاین قطعه هادارای شیار طولی است که کسی متوجه آن نمی شود.شعبده باز درموقیعت مناسب با دست چپش قطعه شیار دار رادرمی آوردودست راست خودراجانشین آن می سازد.تادرکشش تغییری حاصل نشود.وبی آنکه کسی متوجه شودباهمان دست چپ آن رادرجیب خود می گذارد.وحالا اگر دست چپ خودراازآن محل کنار بکشدچوبدستی قطعه قطعه می شود.بدون اینکه قطعه ها از همدیگر جداشوند.
19 ؛لیمو ترش ها گوش به فرمان شعبده بازهستند
دولیموترش روی میز وجودداردوشعبده بازبانگاه به لیموترش به آن دستور می دهدولیموترش حرکت می کند.چگونه؟
دوراین لیموترش هانخ نازک نایلنی بسته وبا چندسانتی متر نخ آنهارابه هم مربوط کرده است.شعبده باز دوانتهای این نخ راازدولبه ی مقابل رومیزی عبورداده وبه دست همکارخودکه زیر میز نشسته سپرده است.این همکار منتظر فرمان اوست.وقتی که شعبده بازفرمان می دهد همکاراودرزیرمیز می شنودوفرمان شعبده باز راموبه مو اجرا می کندوحاضران از این موضوع بی اطلاع هستند.
20 ؛ناپدیدکردن چراغ
شعبده بازیک چراغ از نوع قدیمی بانقش ونگاربرروی میزداردومی گوید می خواهم آن رادر حضورشماغیب کنم.یک دستمال بزرگی راازکشومیزبرمی داردوروی آن می اندازدوچراغ ودستمال را باهم بر می دارد،وبه هوامی اندازد.دربازگشت آنهارامی گیردواثری ازچراغ دیده نمی شودودستمال خالی را بادودستش گرفته ودر کشو میز می گذارد.
رارکار:این چراغ رومیزی به سادگی ازدوبادکنک درست شده ،که یکی کروی ودیگری بیضوی است.پس از بادکردن آنها،روی شان به وسیله یک نقاش ماهرطرحهای زیبارسم شده است.پایه ووسط دوبادکنک،وانتهای لوله ی چراغ همه ازصفحات نازک پلاستیکی تشکیل یافته،وباچسب مخصوص به بادکنکها چسبانده شده اند.شعبده بازپس ازانداختن دستمال،جستی می زندوچراغ راهمراه دستمال بلند می کند،خودبه خودلوله هاازدهانه هابیرون می آیند،وبادآنها خارج می شودودربازگشت آنهارا-که حجم شان خیلی کوچک شده است-درداخل دستمال پنهان می کندوبه کشو میز می اندازد.
21 ؛ظاهرکردن دستمال از داخل پرتقال
شعبده باز دریک مهمانی حضورداردوبه یکی از حاضران می گوید یک پرتقال به من بدهیدوشعبده بازباکاردی که دردست داردآن رانصف می کندویک دستمال از داخل پرتقال بیرون می آورد.چگونه این کارممکن است؟دراینجاپرتقال معمولی است اماکارد فقط مخصوص این کار ساخته شده است،زیرادسته ی آن توخالی است،وازقبل یک دستمال ابریشمی ظریف درآن فرورفته است.شعبده باز پس ازمقدمه چینی وبریدن پرتقال ،نصفه آن رابه دست چپ می گیرد،وکاردراهم به عنوان تکیه گاه نسبت به آن قرارمی دهد.به طوری که ،  انتهای دسته ی آن پشت نصفه پرتقال قرار می گیردوازآنجا به سادگی دستمال رابیرون می کشد.
22 ؛انداختن سکه درلیوان وظاهرکردن آن ازکفش
شعبده باز ازتماشاچی یک سکه می خواهدومی گوید قبل ازتحویل دادن به او رویش علامت بگذارند.ویک دستمال هم از تماشاچی می گیرد.وقتی دستمال وسکه را می گیرد،دستمال رامایل قرار می دهد،ودرپشت آن سکه راتوی لیوان می اندازدوتماشاگران صدای افتادن سکه به داخل لیوان را می شنوند. آن گاه لیوان پرآب رابه دستیارش می دهدوآن را به دستشویی خالی می کند وآن گاه سکه راازتوی کفش ظاهر می کندوهمه می بینندکه همان سکه است.چگونه؟شعبده بازازقبل یک سکه راباموم به دستش چسبانده است.هنگامی که دستمال راجلوی لیوان پرآب نگه می دارد،بازرنگی تمام سکه قبلی رادرلیوان می اندازدوسکه ای که از تماشاچی گرفته راجانشین آن می سازد،وبعدسکه اصلی راکه توی دستش است ،به ظاهر ازتوی کفش خود خارج می کند وشگفتی می آفریند.
23 ؛دستمال می سوزد اماسالم می ماند
شعبده بازازتماشاگران یک دستمال می گیردووسط آن راآتش میزند سپس سالم به آنهاتحویل می دهد.رازاین کارچیست؟
شعبده باز ازقبل یک پارچه به کش بسته ،وتوی دستش نگه داشته است.سراین کش از توی آستین به شانه اش متصل است.وقتی دستمال تماشاچی را می گیرد،وسط آن رادرداخل نگه داشته،وپارچه خودش را آتش می زندوقسمتی ازآن رامی سوزاند،وپس ازخاموش کردن -وسرد کردن نیمسوخته آن-رهامی کندتا به داخل آستین کشیده شودودستمال سالم راپس از صحنه سازی به صاحبش بر می گرداند.
24 ؛چگونه تخم مرغ زیر ضربه های چکش له نمی شود
شعبده بازیک تخم مرغ ویک دستمال از تماشاچی می گیردواز چمدان خودش هم یک چکش بیرون می آورد.سپس تخم مرغ راکه دردست چپش قرار دارد- بادست راست گرفته وروی میز قرارمی دهد،وباچکش محکم به آن می زندوبرای شیرینکاری ازیک تماشاگرمی خواهد این کار رابکند.لحظه ای بعد دستمال را کنار می زندوتخم مرغ راسالم به تماشاچی می دهد.آیا شمارمزاین تردستی رامی دانید؟شعبده بازقبلایک تخم مرغ مصنوعی راتوی کیسه نایلنی گذاشته،وبه کش می بنددوبه آستین کتش مربوط می سازد.درهنگام تردستی تخم مرغ واقعی راتوی دست چپش نگه داشته وبازرنگی تمام تخم مرغ مصنوعی رابادست راست ازتوی آستین بیرون می کشدوفورادستمال راروی آن می اندازد،وباضربه های چکش واقعا آن رامی شکندوخردمی کندولحظه ای بعد آن رارها می کند که  باکش به داخل آستین میرودوتخم مرغ سالم را که توی دست چپش نگه داشته است صحیح وسالم به تماشاچی نشان می دهد.
25 ؛جای دستمال قرمزوآبی عوض می شود
شعبده بازدوقوطی کبریت معمولی ودو دستمال به رنگ قرمزوآبی رابه تماشاچیان نشان می دهد.سپس دستمال قرمزرادرقوطی کبریت سمت راست ودستمال آبی رادرقوطی کبریت سمت چپ می گذارد،وبدون اینکه به کبریت ها دست بزند بایک واژه جادویی جا دستمال هاراعوض می کند.چطوراین کار ممکن است؟هرکدام ازقوطی کبریتهادرداخل به وسیله دیواره مقوایی نازک به طوراریب به دوقسمت مساوی تقسیم شده.اوازقبل درقوطی سمت راست  یک دستمال آبی  به همان اندازه،ودرقوطی سمت چپ دستمال قرمزبه همان اندازه می گذارد.اوازچهاردستمال استفاده می کند.ودرپیش چشم تماشاگران نصف قوطیهارابازکرده،ودرقوطی کبریت سمت راست  دستمال قرمز ودرقوطی سمت چپ دستمال آبی می گذارد.وموقع بازکردن قوطی کبریتهادستمالی که از قبل در آن گذاشته رابیرون می آورد.لازم به ذکراست:کبریتهاباید شبیه به هم باشندوهیچ گاه نباید ازنصف بیشتربازشود.
26 ؛خوابیدن درهوافقط باتکیه بریک میله چوبی!
پرده کنارمی رود.دیواره های سن به رنگ سیاه هستند.چهارنفر ازهمکاران شعبده بازهرکدام یک میله چوبی به دست دارند،که انتهای فوقانی هر کدام ازمیله هابه یک صفحه ی کوچک گردختم شده است.میله ها تقریبادروضعیت مایل قرار گرفته اند.شعبده بازانتهای هرکدام ازدستهاوپاهای خودراروی صفحه ی کوچک این میله ها قرارداده،وبه خواب نازفرورفته است.چگونه این کار ممکن است؟ولی لحظه ای طول نمی کشدشگفتی آنهاصدبرابرمی شود،زیرااین چهارنفریکی یکی میله هاراکنار کشیده واورا به امان خدا می سپارند.چگونه؟
درفیزیک خوانده ایم، رنگ سیاه نور رامنعکس نمی کند،واجسام سیاه درمتن سیاه دیده نمی شوند.دراین صحنه ی سیاه یک صفحه ی فلزی ثابت سیاه رنگ به دیوار نصب است،ویکی دو مترجلوآمده است.شعبده باز روی سکوخوابیده است ،واین طبقه سیاه درزمینه سیاه سن به هیچوجه دیده نمی شودومیله های چوبی دردست همکاران شعبده بازفقط ذهن تماشاگران را به مطلب فرعی معطوف می دارند،وشعبده باز بی آنکه به میله ها تکیه کند،روی سکودراز کشیده است،وهرباریکی از چوبها کنارمی رود،خودش رابه ظاهر با وضع جدیدتطبیق می دهد.

 

27 ؛تعادل وحرکت توپ پینگ پونگ روی طناب
یک طناب به قطرتقریبی یک سانتی متروطول یک متر دردست شعبده بازاست.آن راروی میزبه صورت کاملاباز قرار می دهد .یک توپ پینگ پونگ رانیزازجیبش بیرون می آوردوآن را چندباربه زمین می زند ومی گیرد،تابرای همه معلوم شودکه معمولی است وحتی برای جلب اعتماد بیشتر،آن را به تماشاگران می سپاردتاچند لحظه بررسی کنند.وقتی توپ رامیگیرد،آن راروی میز مجاور طناب قرارمی دهد وآن وقت از دوانتهای طناب گرفته،ودرحالی که به صورت کاملاکشیده است،ازسطح میز بلندمی کند،توپ نیزهمراه آن بالامی آید.واگر طناب رابه صورت مایل نگه داردتوپ پینگ پونگ درطول طناب ازبالابه پایین حرکت می کند.علت چیست؟یک نخ نایلنی بی رنگ مجاور این طناب قرارداردکه ازدوربه هیچ وجه دیده نمی شودوازنزدیک هم به سختی قابل رویت است شعبده باز هنگام بلندکردن نخ به وسیله انگشت سبابه دردو طرف نخ و طناب راازهم جدا کرده به فاصله کمی از هم نگه میداردتاتوپ روی آن دوقرارگیردواززمین بلند شود.حرکت توپ روی این مسیر خیلی ساده است واز طرفی که بلند است به سوی دیگر می غلطدواگر شما می خواهید این تردستی را انجام دهید.توصیه می کنیم،اولاآن رادرشب ودرروشنایی کم اجراکنید.ثانیاهرچندکه انجام آن خیلی ساده به نظر می رسد،ولی حتما بایدبارهاوبارهادورازچشم دیگران تمرین کنید.ثالثابیش ازسه چهارموردبه این تردستی نپردازیدزیرابیم آن می رود،که رازتان برملاشود.
28 ؛نی بریده می شود وطناب سالم می ماند
شعبدبازیک بند کفش معمولی رابه همه نشان می دهد.سپس طول آن رانیزباچوبدستی مخصوص شعبده بازی اندازه می گیرد،که معمولادرازای هر دومساوی یکدیگر است.سپس یک نی نوشابه خوری ازنوع معمولی درجلوی سن نگه می دارد،وبه همه نشان می دهد .آن گاه بند کفش راازداخل نی نوشابه خوری به دقت عبور می دهد.دوانتهای آن خارج ازنی قرارمی گیرند.دراین موقع شعبد بازنی راازوسط تامی کند.دوانتهای آن روی هم منطبق می شوند.آن گاه با یک قیچی وسط نی رامی بردتابه دوقطعه مساوی تقسیم شود.آنهاراازطرفی بیرون می کشد،که دوانتهای بندکفش آویزان است.حال با دست چپ نصفه نی را-پس ازنشاندادن -به تماشاچی روی میزمی گذارد،درحالی که بندکفش هنوزدردست راست اوقرار دارد،وهمه تصور می کنندکه آن نیز همراه بانی دوقطعه شده است.رازکار:نی شربت خوری هر چند که معمولی است ،ولی ازقبل دروسط آن یک شیارطولی به اندازه تقریبی 6سانتیمتربریده شده است.پس ازفروبردن بندکفش درنی مزبور،هنگامی که آن راخم می کندتاببرد،لحظه کوتاهی وسط آن راباانگشتان دست پنهان می کند،ودوانتهای بندکفش راپایین می کشد.دراین صورت 6سانتی متر وسط نی خالی خواهد بود.واوفقط قسمت خالی وسط نی رامی بردوهرچندکه نی دونصف می شود،ولی بدون شک بندکفش سالم می ماند!
29 ؛ظاهرکردن سکه ازداخل پرتقال
شعبده بازدریک مجلس ازتماشاچی یک پرتقال می گیرد.بادستمالی که جلوی خودداردابتداکاردرابه دقت پاک کرده ،سپس پرتقال را به دونصف تقسیم کرده ودرکمال تعجب یک سکه در میان پرتقال ظاهرمی شود.رازاین تردستی درچیست؟کاردوپرتقال همگی معمولی هستند،ورمزشعبده بازی فقط به پاک کردن کاردمربوط می شود:اوقبلایک سکه درلای دستمال آماده نگه داشته است.ویک قطعه موم کوچک دروسط سکه قراردارد.هنگام پاک کردن کارد،سکه راروی کارد فشار می دهد،وبه آن می چسباند،تاموقع بریدن دروسط یک نصفه ی پرتقال قراردهد.البته بامقدمه چینی گفتن مطالب بامزه.

30 ؛چگونه شمع بایک میله ی شیشه ای روشن می شود
شعبده باز یک شمع روی میز قرار می دهد،ونوک یک میله ی شیشه خبلی معمولی رابه فتیله آن می زندوشمع روشن می شود.چرا؟دویاسه گرم کلرات پتاسیم،وهمان مقدارقند،که هردورابه صورت مجزابه صورت پودردرآورده.یک شمع درشت معمولی که فتیله آن کمی کلفت باشد،وچندگرم اسیدسولفوریک خیلی غلیظ.پس ازتهیه این وسایل،قبلافتیله رابه کمک یک سوزن کاملاازهم بازکنید،به طوری که تارهای آن از چداازهم باشند.سپس کلرات پتاسیم وقندرا-که به طورجداگانه به صورت پودردرآورده با هم مخلوط کنید.این مخلوط راازقبل روی فتیله ی شمع بریزید ،به طوری که این ذرات لابه لای تارهای فتیله رابه خوبی پرکنند.وچون این دوماده سفید بوده ،وهمرنگ فتیله شمع هستند ،مسلماکسی ازآماده سازی آگاه نخواهدبود.وحالابدون اینکه کسی مطلع باشد،سریک همزن شیشه ای رادراسید سولفوریک غلیظ فروببرید،وبلافاصله به فتیله شمع بزنید.چون براده قنددرمجاورت کلرات پتاسیم است ،به کمک اسیدسولفوریک آتش خواهد گرفت،وشمع روشن خواهدشد.یادآوری می شود،که سرمیله ی شیشه ای آغشته به اسیدسولفوریک را،بلافاصله بعدازروشن کردن شمع باآب بشویید،زیرادراثرتماس بادست ولباس سوزاننده است.
31 ؛جادوی کبریت
شعبده باز ازتماشاچی یک قوطی کبریت معمولی می گیردویک دستی روی کبریت می کشد واظهارداردکه کبریت راجادوکرده وچنین می شود هرکس آن رابه زمین بیندارد،روی قوطی بالاقرارمی گیرد.جگونه این کار ممکن است؟قوطی کبریت معمولی بوده وقتی همه آن رابررسی می کننددرنهایت به شعبده باز تحویل می دهند.اودست خودراروی آن می کشدتاجادوکند!رازکاردرهمین مرحله است .زیرادراین موقع ،بدون آنکه کسی متوجه شود-یک سکه مناسب بین قوطی داخلی وخارجی واردمی کندودرنتیجه آن طرف سنگین تر می شودوچون دراین صورت گرانیگاه به پشت قوطی نزدیکتراست،بنابراین همیشه روی آن قاعده به زمین می افتد.
32 ؛ناپدیدکردن لیمودرپاکت
شعبده بازیک لیموویک پاکت کاغذی ازداخل کیف شعبده بازی اش بیرون می آوردوبه تماشاچی می دهد تابررسی کند.وقتی پاکت راتحویل می گیرد،ادعامی کندکه لیموراداخل پاکت  گذاشته،وآن رادرپیش چشم همه نابودخواهدکرد.وآن وقت لیمورامی گیرد،وتوی پاکت می گذارد،وآن راجلویک چراغ یا شمع می گیرد،تاسایه لیمو از پشت پاکت نیزدیده شود(پاکت از کاغذ خیلی نازک ساخته شده است)سپس پاکت شامل لیمورامچاله کرده،وبعدریزریزمی کندوبه زمین می ریزد.چگونه؟اولین لیمویی که به تماشاگران سپرده می شود،معمولی است.ولی اوبامهارت تمام لیموی واقعی رابایک لیموی کاغذی که درکیفش است عوض می کندوآن رادرپاکت می گذارد،واین لیموی کاغذی راهمراه پاکت به قطعات کوچک پاره می کندودور می اندازد.
33 ؛چگونه مرده ازگورخارج می شود
شعبده بازبه همکارش فرمان می دهدتادرون تابوت بخوابد.بابی رحمی تمام درتابوت رابسته واز چند جاقفلهای محکم به آن می زند.سپس تابوت رادر قبرمی گذاردوخاک زیادی روی آن ریخته،ویک سنگ قبرهم رویش قرارمی دهد.وهنوزاین اعمال به طورکامل تمام نشده که ناگهان سروکله همین همکارشعبده بازازپشت درختهاظاهرمی شود.چطورممکن است؟تابوت ازحدمعمول بزرگتراست ودرطرف سردارای دریچه بزرگی است،که به علت سیاه رنگ بودن آن،لوله هایش دیده نمی شود.این دریچه رابه آسانی می توان بازکرد.این گوربه وسیله تونل باریکی که ازقبل ساخته شده است،به پشت درختهاوحتی داخل یک درخت مربوط می شود.تابوت راطوری توی قبرقرارمی دهند،که دریچه تابوت جلوتونل قرارگیرد.وقتی وردست شعبده بازرادرون تابوت گذاشته ،وشروع به ریختن خاک روی آن کردن،اوبلافاصله دریچه جلوتونل راباز می کند،ودیوارنازک بین قبروتونل رابه آسانی فرومیریزددرحا لی که روی دست وپاراه می رود،به انتهای تونل حرکت می کندوبلاخره ازپشت یک درخت بزرگ ،یاازداخل آن بیرون می آید،وباهمین روش ساده تماشاگران راغرق درشگفتی می سازد.
34 ؛اجرای خوردن یک شمع
اگربخواهید درجشنی کارشگفت انگیزی انجام دهید.ابتداداستانی راتعریف کنیدودرحین تعریف کردن بگوییدکه چقدرگرسنه شده ام وشمع روشن را(که قبلا آن راتهیه کرده بودید)میل کنید.چگونگی انجام آن:یک شمعدان که چند اشک شمع دوروبرآن است ویک موزسفت وبزرگ ویک مغزبادام بزرگ تهیه کنید.قبل از جشن دورازچشم دوستان موزراپوست کنده وبه اندازه شمع بتراشید ویک هسته بادام راهم تراشیده به شکل یک فتیله به طول حدود دوسانتی متر درآورده و درسر موزفروکنید.وموقع جشن این به ظاهرشمع راروشن نمایید(البته مدت سوختن فتیله بادامی راقبلاامتحان کنید)ودرموقع صحبت کردن شمع را بخورید.بادام تراشیده شده به صورت فتیله چون حاوی روغن بادام است می تواندمشتعل شده وبسوزد.
35 ؛عبورشکلات ازمقوا
ابتدایک تکه مقواروی سطح لیوانی که تیره می باشدقراردهیدویک شکلات روی آن بگذاریدوادعاکنیدکه می توانید شکلات روی مقوارابدون اینکه مقواسوراخ شودبه درون لیوان بیندازیدسپس اینکاررادرحضوردوستان انجام دهید وهمه رامتحیرکنید.چگونگی انجام آن:ابتداکاغذشکلاتهارابازکرده وداخل آن آهنربای مسطح قوی قراردهیدسپس کاغذشکلاتها راببندید.لبه مقواراروی شکلات قرارداده ویک شکلات روی آن قراردهید.توجه داشته باشید کسی متوجه آن نشود.درنتیجه دوشکلات بالاوپایین مقوابه وسیله آهنرباهمدیگر رانگه می دارند.سپس بایک ضربه ،شکلات زیرین،جداشده به داخل لیوان می افتدوشمابایدباسرعت عمل زیاددرموقع زدن ضربه ،شکلات بالایی رابرداریدکه کسی متوجه آن نشود.
36 ؛بازی باچوب کبریت
به وسیله چند چوب کبریت ویک کاسه آب ویک کاغذمرکب خشک کن می توانید یک نمایش زیبااجراکنیدبطوری که تعدادی از چوب کبریتهارادرکناره های کاسه بطورمنظم بچینیدهیچ چوب کبریتی نبایددروسط ظرف باشد،بعدازحاضرین بخواهیدکه بدون اینکه به چوب کبریتهاوظرف دست بزنندهمه چوب کبریتهارادرمرکزجمع کنندواگرکسی نتوانست شمابوسیله چندحبه قندیک تکه کاغذمرکب خشک کن به وسط آب بزنیدناگهان همه چوب کبریتهاازکناره های ظرف به طرف مرکز حرکت می کنند.به علت اینکه وقتی کاغذخشک کن یاچندحبه قنددرآب قرارگیردمسلماآب را به خودجذب می کندوآب ازاطراف ظرف به طرف مرکزکشیده می شودوچوب کبریتهارابه وسط ظرف می کشاند.
37 ؛تمبروسکه
یک تمبرراروی کتابی بگذاریدویک سکه رابه فاصله 2سانتی متربالای تمبرنگه داریدسپس روی سکه فوت کنیدومشاهده می کنید که ناگهان تمبر بلندمی شودوبه سکه می چسبد.علت چیست؟به علت فوت کردن به روی سکه ،هوای بالای تمبربه جریان می افتدوفشارش کم می شودبه دلیل اینکه زیرتمبرهوامی باشد وفشارش بیشتر است آنرابالامی آورد.

38 ؛سوزاندن چوب بوسیله آب
چگونه به وسیله آب خرده های چوب را آتش بزنید.برای انجام این کارداخل یک ظرف نسوزمقداری خرده چوب بریزید وچند قطره آب روی آن بریزیدناگهان درمقابل چشم حاضرین چوبها آتش می گیرند.اماچگونه؟برای موفقیت دراین آزمایش احتیاج به یک گرم پراکسیدسدیم داریدکه وقتی آب روی آن ریخته شودآتش می گیردوشمامی توانید پراکسید سدیم رابین چوبها ریخته وقطره های آب رادقیقا درهمان محلی که پراکسیدسدیم راریخته اید،بریزید.
39 ؛شناورکردن سنجاق روی سطح آب
اگریک سنجاق رادریک لیوان یا هر وسیله دیگری که پر ازآب باشدبیندازیم مسلماسنجاق به ته آب فرومی رود.ولی شما ادعاکنیدکه می توانیدسنجاق رادرسطح آب قرار دهیدودرمقابل چشمان همه یک تکه کاغذنازک راروی سطح آب لیوان گذاشته ویک سنجاق خشک روی آن بگذاریدوبعدبادقت کاغذرادرآب فروبریدملاحضه می کنیدکه سنجاق روی سطح آب شناور می ماند.دلیل؟مولکولهای سطح آب که مجاورهوامی باشندبانیروی بیشتری همدیگر رامی کشندواین کشش سطحی آب مثل یک پرده نازک محکمی است که وزن سنجاق راتحمل می کند.
40 ؛ترفندسکه
شش سکه ازدوستان تان بگیرید وآنهاراسه سکه افقی وچهار سکه عمودی به شکل صلیب برروی میز بگذارید.ازدوستا ن تان بخواهید ترتیب سکه ها راطوری عوض کنندکه تعدادآنهاازهرطرف چهارشود.یعنی تعدادمجموع سکه هایی که به طورافقی وعمودی قراردارندباید چهارشود.به آنهابگوییدسکه ای رااضافه یا کم کنند.ونخواهند توانست این کارراانجام دهند.رمزکارخیلی ساده است .کافی است چهارمین سکه افقی رابردارید وآن راروی سکه دوم بگذارید.
41 ؛مرده یازنده
کارت ویزیت یکی ازحضاررابگیردوآن راازجهت عمودی ،سه تابزنید،کارت راازجاهایی که تازدیدپاره کنیدتاسه تکه کوچک شود.قطعه وسط رابه صاحب کارت بدهیدوازاوبخواهیدنام فردمشهوری که فوت کرده است رابرروی آن بنویسید.حالادوقطعهای دیگررابه اوبدهیدتابرروی هریک ازآنها،نام یک فردزنده رابنویسندوقتی این کار تمام شددرگوشه ای از اتاق بایستید ودست خود راپشت تان نگه دارید .از یکی از تماشاچیان بخواهیدیکی ازآن قطعات رابه انتخاب خودش دردست شما بگذارد.آنگاه بدون اینکه کارت رامقابل خودآورید،آن رامی خوانید واعلام می کنید که آیا مرده است یازنده.رمزکار:قطعه وسطی دارای دولبه ناصاف است ودوقطعه دیگر فقط یک لبه ناصاف دارند.به راحتی لبه های کارت رالمس کنیدواعلام کنید آیافردمرده یازنده .امابه یادداشته باشید کارت نبایدباقیچی یاتیغ بریده شود.
42 ؛شعبده بازی باریاضی
ازتماشاچی بخواهید یک عددبیست رقمی بنویسد.وقتی این کارراکرد،ادعانماییدکه می توانیدتنهابایک نگاه به این عدد بگوییدبرچهاربخش پذیراست.کافی است دورقم به آن اضافه کنیدوعددبیست رقمی بر چهاربخش پذیرمی شود.رمزکار:مهم نیست ارقام چه باشندیاچه عددی نوشته شود،شمافقط عدد 28رادرطرف راست آن رقم بنویسیدوبرعددچهاربخش پذیرخواهد شد.واین کاررابیش از یک بار تکرار نکنید.

42 ؛کدام سکه درکدام دست
یک سکه 25تومانی ویک سکه 10تومانی رابه حضارنشان دهید.به یکی ازتماشاچیان بگویید:درگوشه اتاق بایستدودست هایش راپشت خودنگه دارد.ازاوبخواهید به انتخاب خودش هر یک از سکه هارادریک دستش بگیرید.وشما می توانید بگویید کدام سکه درکدام دستش است.رمزکار:وقتی فردموردنظرسکه هارادردستانش گرفت ،ازاو بخواهید درذهنش سکه ای که دردست راست گرفته رادر 21ضرب کند.وقتی این کار راکرد،ادامه دهید وبگویید درذهنش سکه ای که دردست چپ گرفته رادر 13ضرب کند.بامکث بیشتری این کار راانجام میدهد.فورامی توانید بگوییدکدام سکه درکدام دستس قراردارد.مثلااگرسکه 10 تومانی دردست راستش باشد.آن رادر 2ضرب می کندوفورامی گوید(این کارراکردم)چون کارساده ای است.اماوقتی می خواهیدهمین کارراراسکه ای انجام دهد که در دست چپش است ،یعنی 25ضربدر 13 ،ونمی تواند باهمان سرعت این کاررابکندوهمین سرنخی برای شماست.
43 ؛چوب کبریت های ضدجاذبه
یک قوطی کبریت معمولی رابه حضارنشان دهید.درآن رابازکنیدتاچوب کبریت ها راببینند.حالاچوب کبریت هاراوارونه کنید وهمه می دانند به خاطر جاذبه زمین چوب کبریت به زمین می ریزدواین اتفاق نمی افتد چوب کبریتهابه زمین نریخت .چگونه؟همان طورکه باآنهاحرف می زنید ،پنهانی یک چوب کبریت رابردارید،سرآن راجداکنیدوآن رابه طوری افقی روی چوب های دیگر بگذارید.بدون آنکه کسی ببیند،درقوطی کبریت راببندید.حالاآماده اجراست.

44 ؛پیغام معجزه آسا
اریکی ازحضاربخواهیدبه جمله ای فکرکند.کمی بعدیک تکه کاغذسفیدبرداریدوبه حضاربدهیدتابررسی اش کنند.یک شمع معمولی راروشن کنید.جمله ای که فرد به آن فکر کرده بود،ناگهان برروی کاغذظاهرمی شود.رمزکار:برای اجرای این ترفند،کمی به مقدمات نیاز دارید (حداقل 30دقیقه )قبل از شروع نمایش ،بایک قلم موی آغشته به آب لیموپیغامی راروی کاغذبنویسید.بعدازچنددقیقه که خشک شد.کاملا محو میگردد.اماوقتی کاغذتحت تاثیر حرارت قرارمی گیرد.پیغام ظاهرمی شود.کاغذکه آماده شد،نمایش راشروع کنید.واضح است که دستیارشما درمیان حضارنشسته بوده است .هرپیغامی که روی کاغذظاهرشود،اومی گوید(درست است )همین!
45 ؛یخ زدن آب داغ
یک لیوان شیشه ای معمولی برداریدودرآن آب داغ بریزید .لبه لیوان رابادست راست بپوشانیدوتکان دهیدبایک واژه جادویی یک قطعه یخ بزرگی درست می شودوروی آب می ایستد.چگونه:چندتکه پوشش سلوفونی تهیه کنید.باآنها یک گلوله کوچک درست کرده وآن رادردست راست تان پنهان نمایید.درآغازاین ترفندکه دست راست خودراروی لیوان می گذارید.گلوله رابه آرامی درلیوان اندازید،وبلافاصله لیوان راتکان دهید.گلوله درداخل لیوان شبیه به یک تکه یخ به نظرمی رسدوباعث خطای حسی می گردد.بعد ازنمایش ،لیوان رابه دستیارتان بدهید تافورا آن راببرد.
46 ؛غیب گویی رنگها
یک صفحه کاغذ سفید برداریدوبه چهاربخش تقسیم کنیدوهریک رابه رنگ های متفاوتی رنگ آمیزی کنید.وبه حضاربگوییدکه شمااتاق راترک می کنیدوآنهابرروی یکی ازرنگهاانگشت بگذارندووقتی به اتاق برگشتیدبدون آنکه به صفحه کاغذنگاه کنیدمی توانید بگوییدروی کدام رنگ انگشت گذاشته است.رمزکار:ازیکی ازدوستان  تان بخواهیدبه طورپنهانی دستیارشماباشند.مثل همه تماشاچیان دراتاق بنشیند.وقتی فردبرروی  یک رنگ انگشت می گذارد،دستیارتان می بیند وبدون هیچ جلب توجهی به شما علامت خواهدداد.وقتی برگشتیدبه اونگاهی اندارید،اگردستیارتان بینی اش را خاراند،آن فردبرروی رنگ زردانگشت گذاشته است.اگرچشم ها ،گوش هایاموهایش راخاراند،به ترتیب یعنی فردبرروی قرمز،آبی وسیاه انگشت گذاشته است .وسعی کنید این بازی رابیش ازیک بارتکرارنکنید.
47 ؛سی شکلات تافی
سی شکلات راروی میزبچنیدوبه تماشاچی بگوییدبه نوبت حداکثرتاشس شکلات رادرهربارازروی میز برداردوهرکی آخرین شکلات رابرداشت برنده است وبرنده شما هستید.چگونه؟به هنگام این بازی ،بایداعدادکلیدی 9 ؛ 16 ؛ 23رابه خاطربسپارید.وقتی نوبت شماشدبایدشکلات هایی که فرددیگربرداشته است راازاعدادکلیدی کم کنیدوبه تعدادبه دست آمده،شکلات بردارید.مثلاتماشاچی باراول چهارشکلات برمی دارد.بعدشماپنج شکلات بردارید تاجمع آنها 9شودبازی راادامه دهید ،تاشماشکلات 23رابرداریدحتی اوفقط یک شکلات رابردارد شما می توانیدشش شکلات باقی مانده رابردارید.
48 ؛ایجاددودازدست
قبل ازاینکه نمایش راشروع کنید،سطح گوگرددارقوطی کبریت راجداکنیدوآن راآتش بزنیدودرنعلبکی بگذارید،کمی بعدخاکسترهای ایجادشده درنعلبکی فوت کنید.وقتی خاکسترهابلندشدند،ماده مرطوب سبزرنگی رادرنعلبکی می بینید.آن راباانگشتان تان جمع کنیددوبشکن بزنید خواهیددیدکه دودسفیدی ازانگشتانتان بلندمی شودوبلافاصله دستان خودرابشویید.
49 ؛ذهن خوانی
یک کتاب به حضارنشان دهید.سپس به یکی از آنهاتکه کاغذی بدهیدتاشماره یکی ازصفحات کتاب رابرروی آن بنویسند.فرددوم عدددیگری رامی نویسد که بین 1تا 30است.حال تکه کاغذوکتاب رابه نفرسوم بدهیدوازاوبخواهیدصفحه ای که تماشاچی اول نوشته رابازکندوخطی که تماشاچی  دوم نوشته رابخواند.وقتی درحال انجام این کار است ،به اتاق دیگری بروید .هنگامی که فردسوم آن خط ازکتاب راخواندازشما دعوت می کند به داخل اتاق برگردید.وقتی برگشتیدفقط به چشمان نفرسوم نگاه کنیدوآنچه راخوانده است تحویلش دهید.رمزکاردرچیست؟وقتی تماشاچیان اعداد را می نویسند،شماآنهارابه ذهن بسپاریدوبه اتاق دیگری بروید،نسخه دیگری ازکتاب آنجاوجودداردفقط کافی است کتاب رابازکنید ورق بزنیدون.ونگاهی به کلمات بیندازید.
50 ؛تاس جادویی
دوتاس معمولی رابه حضارنشان دهید.بعدتاس هارابه یکی ازتماشاچیان داده،ازاوبخواهیدتاآنهاراروی میزبریزد.وقتی این کارراکرد،فقط نگاهی به تاس هااندازیدوفوراتعدادنقاط سیاه وجه زیرین آنهارااعلام کنیددراین کارحقه ای وجودنداردوشمابه تاس هاهم دست نمی زنیدوپیشگویی تان درست است.چگونه؟درتاس ،حاصل جمع تعدادنقاط سیاه دووجه مقابل هم،همیشه هفت است.اگر وجه بالایی ،سه نقطه سیاه داشته باشد،وجه زیرین چهارنقطه سیاه خواهددداشت.وشکل ترکیبی وجوه چنین است:(یک باشش)(دو باپنج)(سه باچهار)وقتی این بازی رابدانید.می توانید فورا تعدادنقاط سیاه وجه زیرین راحدس بزنید.
51 ؛تشخیص رنگ دستمالهاباچشم بسته
شعبده باز چنددستمال دررنگ های مختلفازکشومیزخودبه بیرون آورده واظهارمی دارد.دستیارش حس ششم داردومی گوید چشم اوراببندید سپس هر دستمالی من بردارم او تشخیص می دهد چه رنگی است وبرای این کار از یک تماشاچی کمک می گیردتا خیال همه راحت شود.رمز این کارچیست؟یک نخ نازک نایلنی بیرنگ ،ازقبل صندلی را پشت سن مربوط ساخته است.یک سر نخ دردست همکار دوم شعبده بازاست،که ازپشت صحنه مواظب اوضاع است،وسردیگرنخ نیزبه صورت حلقه ای درآمده است،که همکاراول شعبده بازبلافاصله بعد ازنشستن روی صندلی ،آن رابه انگشت کوچک دست خودواردمی کند.واگر این نخ کشیده شود،اوکشش نخ را روی دستس احساس خواهد کرد.وآنهاعلامت هایی برای تشخیص رنگ دارند؛مثلاقرمزبایک کشش کوتاه ،آبی بادوکشش کوتاه،قهوه ای بایک کشش کوتاه ویک کشش بلندو...
52 ؛ظاهرکردن کارت درداخل قوطی
شعبده بازیک قوطی کوچک نظیر قوطی سیگاربرروی میزداردومانندقوطی کبریت بازوبسته می شود.شعبده باز قوطی راخالی به همه نشان می دهد.وناگهان یک کارت ازداخل آن ظاهرمی کند.چطور؟کارت دربالای کشوقوطی چسبیده به سقف آن است،وبه علت نیمه بازبودن قوطی،هرگز امکان افتادن درکف قوطی برای کارت وجودنداردوبابستن کامل قوطی کارت به داخل قوطی خواهدافتادوای تردستی مثل سایر بازیها نیازبه تمرین دارد
53 ؛تبدیل چوب کبریتهابه دستمال
شعبده باز یک قوطی کبریت به همه نشان می دهدوآن راباز می کند تاهمه چوب کبریتها راببینندودرقوطی را می بنددومجددادرقوطی کبریت راباز می کند وکبریتها تبدیل به دستمال می شود.چگونه؟تمامی چوب کبریتهاازوسط نصف شده انددرواقع نصف قوطی ،کبریت نصفه می باشدونصفه دیگردستمال می باشد.وبایدیک بار کبریت را از سمت (کبریت)وبار دیگر ازسمت(دستمال)بازکنید.نکته لازم :قوطی  کبریت رانباید بیشتراز نصف بازکرد.
54 ؛پیچ وتاب خوردن خودکار
یک خودکار رابه صورت افقی بین دوانگشت شست وسبابه قراردهید وآنراپشت سرهم ازبالابه پایین حرکت دهید.این عمل موجب میگرددکه اطرافیان چنین تصورکنندکه این خودکاردرحال پیچ خوردن است وحالت انعطاف پذیری دارد.درصورتی که واقعیت امرچنین نیست.وقتی که خودکار یا هروسیله دیگر،حتی یک تکه چوب معمولی راپشت سرهم ،خیلی سریع تکان دهید،تصویردرهم وبر همی از آن درچشم شما بنظرمی رسدوبه جای یک تصویرخودکار،چندتصویرخودکارچسبیده به هم بنظرمی آیدوفکرمی کنیداین جسم درحال پیچ وتاب خوردن است.
55 ؛ناپدیدشدن سکه
سکه ای دروسط دست چپ خود قرار دهیدیک لیوان بلوری ساده راروی سکه بگذارید.ته لیوان راکف دست روی سکه قراردهیدوبه دوستانتان نشان دهید.مسلماهمه ،سکه رابه راحتی مشاهده می کنندوبعد ادعاکنیدکه می توانیدسکه راناپدید کنیدوبرای اینکاربه وسیله کف دست راست بایک بشقاب بایک تکه مقوادهانه لیوان رابپوشانیدوبه همه نشان دهید،وهمه مشاهده می کنند که سکه ناپدید شده است.علت چیست؟وقتی دست راست تان راروی دهانه لیوان قراردهید،دیگرکسی نمی تواندازبالای لیوان سکه رامشاهده کندومجبورمی شوند که به صورت افقی به کف دست نگاه کنندوطبق قوانین شکست نورچون شعاعهای نورانی که ازسکه حاصل می شودبه چشم افرادنمی رسد،گمان برده می شود که سکه ناپدید شده است.
56 ؛ترمیم دستمال کاغذی
یک دستمال کاغذی راتکه تکه کنیدومچاله شده آن رادریک لیوان بریزید.ومقدارکمی چسب نامرءی روی دستمالهابریزیدوبعدازچندلحظه یک دستمال کاغذی سالم ازلیوان بیرون آورید.این نمایش به این سادگی قابل اجرانمی باشدوبرای موفقیت درآن بایدازوسایل مناسبی استفاده کنید.ابتدا یک لیوان بلوری که نقش ونگار داشته باشد احتیاج داریدهمچنین یک تکه مقواویک تکه ورقه آلومینیومی شفاف به اندازه ای که بتوان هردوراوسط لیوان به صورت عمودی قرارداد،بواسطه این ورقه آلومینیومی هرطرف،یک لیوان کامل به نظرمی رسددریک طرف لیوان یک دستمال کاغذی سالم رامچاله کنیدوطرف دیگرلیوان که روبروی تماشاگران می باشدتکه های دستمال رادرآن بریزیدوبابیان این مطلب که بوسیله چسب نامرءی تکه های دستمال یکی می شوند نمایش رااجرا کنید وباتبحرزیادوخیلی سریع لیوان رابچرخانید،بطوریکه قسمتی که مقابل خودتان بوده ودستمال سالم رادرآن قراردهیدوبه طرف تماشاگران بچرخانیدودستمال سالم راازدرون لیوان بیرون بیاوریدالبته برای اجرای این نمایش سرعت عمل امری ضروری می باشد.

57 ؛تبدیل بادکنک زردبه قرمز
وسایل؛دوبادکنک یکی زرد ویکی قرمز،یک دستمال زردمقداری نخ ویک سوزن.بادکنک زردرادربادکنک قرمزفروببریدوبعد سعی کنیدبادکنک زردراپرازبادکنیدودهانه بادکنک رابانخ ببندید،سپس بادکنک قرمز رنگ رابادکنیدبه این وسیله بین دوبادکنک که درون یکدیگر قرارگرفته اندمقداری فاصله ایجاد می شودکه برای انجام کار ضروری می باشد.دهانه بادکنک قرمزراهم محکم ببندیدالبته بایدبه این مساله توجه داشته باشید، بادکنک زردکه قبلا دهانه ی آن رابسته ایدبین دهانه بادکنک قرمز قرار گیردوباهم بسته شوندسپس بایکی از دستهایتان محکم دهانه بادکنک رانگه داریدوبادست دیگر دستمال رابدست بگیریدواز یک گوشه دستمال یک سوزن قراردهیدبطوریکه نوک آن ازپارچه بیرون باشد.البته این کاربایدبادقت ومهارت بطوریکه دیگران متوجه نشوندانجام گیردسپس دربرابرحاضرین دستمال زردراروی بادکنک قرمز بکشیدوبگوییدکه آنرابه رنگ زردتبدیل می کنیدکه البته این کارراانجام دهید:وحاضرین درکمال ناباوری این صحنه رامشاهده می کنند ولی واقعیت امر چیز دیگری است.زمانی که دستمال زردبه روی بادکنک کشیده می شودبوسیله نوک سوزن بادکنک قرمز پاره می شودوبادکنک زردنمایان می شود.
58 ؛به هسته انگور فرمان دهید
یک لیوان راپرازآب معدنی کنیدویک هسته انگورکه خورده ایددرون  لیوان اندازیدوبعد ازاوخواهش کنید بالابیایدومرتبااین کاررابرای دوستانتان انجام دهید.البته این دستورهاواقعی نیستندولی دلیل اصلی آن چیست؟چون جرم حجمی هسته انگورازآب گازداربیشترمی باشدباقرارگرفتن هسته درآب به طرف پایین می رودولی درته لیوان که حبابهای گاز کربنیک آب معدنی جمع می باشندحجم هسته رابیشتر می کنند،درنتیجه جرم حجمی آن کم می شودودوباره بالا می آید.درسطح مایع گازهای دورآن به هوامی روندودوباره بالامی آید.درسطح مایع گازهای دورآن به هوامی روندودوباره حجمش کم می شود درصورتی که جرم آن ثابت می مانددرنتیجه جرم حجمی اش بیشتر می شودوباز به پایین می رودواین کارمرتباتکرارمی شودتاوقتی گازآب معدنی تمام شود.

 

59 ؛چگونه یک تخم مرغ درآب غوطه ورمی شود
دوظرف شیشه ای بزرگ مثل دولیوان آماده کنید،دریکی ازلیوان هاآب خالص بریزیدودریک لیوان دیگر مایع آب نمک غلیظ بریزیدودرهرکدام ازلیوانهایک تخم مرغ بیندازیدمشاهده می کنید که تخم مرغ درآب خالص ته نشین می شودولی لیوان دیگر که محتوی آب ونمک می باشدتخم مرغ شناور میگرددبرای اینکه تخم مرغ،نه ته نشین شودونه شناور بماندبلکه درآب غوطه ورگردد،می بایست ابتدادریک ظرف بزرگتر که تقریبا آب هردولیوان درآن جای گیردانتخاب کنیدوابتدالیوانی که محتوی آب خالص می باشدرادرظرف بریزیدوتخم مرغ رادرآن بیندازید،بعدمایع آب ونمک لیوان دیگررابه ظرف بزرگتراضافه کنید ومشاهده خواهیدکردتخم مرغ نه شناوراست نه ،ته نشین می شودبلکه دروسط لیوان غوطه ورمی گردد.
60 ؛جداکردن نمک وفلفل
یک قاشق غذاخوری نمک راکف دست بریزیدویک قاشق غذاخوری فلفل برروی آن اضافه کنیدوخیلی آرام فلفل راروی نمک پهن کنیدوکمی آنهارامخلوط نمایید،بطوریکه بیشترفلفلها روی سطح قرارگیرند.بعدبوسیله یک شانه که قبلابه موهای خودکشیده ایدیابایک پارچه پشمی مالش داده ایدبه سطح نمک وفلفل نزدیک کنید.مشاهده خواهید کردکه ذرات فلفل به شانه می چسبندوازنمکهاجدا می شوندوبدین وسیله باچندمرتبه تکرارنمودن این عمل می توانیدفلفل راازنمک جداسازید.به این علت که وقتی شانه به پارچه پشمی یاموی سرکشیده می شوددارای بارالکتریکی ساکن می گرددوموجب می شوداجسام سبک رابه طرف خودجذب نماید.

 

61 ؛درست کردن برف
حدودنصف بیشتریک لیوان راپرازآب کنیدو 100گرم اسیدبوریک به آن اضافه نماییدوبایک نی شیشه ای بهم بزنیدومحتوی لیوان راداخل یک ظرف شیشه ای بریزیدوروی اجاق قراردهید تامحلول به جوش آیدواسیدبه طورکامل حل شودباید توجه داشت که اسیدبه آرامی وقطره قطره ریخته شود،بعد ازاین مرحله محلول رادرون یک لیوان بریزیدودرظرف آب سردقراردهیدومشاهده می کنیدبه طورشگفت انگیزی درظرف دانه های برف ظاهرمی شود.علت؟درآب گرم اسیدبوریک خیلی سریع حل می شودلذابرطبق این آزمایش زمانیکه لیوان سردشودذرات اسیدبه حالت غیرمحلول درمی آیدوبه ته لیوان می ریزد.
62 ؛دستمال آتش می گیرد امانمی سوزد
درجمع دوستانتان می توانیدازیکی بخواهید که دستمال جیبی خودش را به شمابدهد ،بعد شمااین دستمال رادرون یک کاسه ای که ازقبل آماده کرده بودیدبیندازیدوپس ازخیس شدن آنرا کاملا فشاردهیدوبه آن کبریت بزنید،دستمال آتش می گیردبعدازچندثانیه که شعله کمتر شددستمال رابایک تکان شدیدخاموش کنیدودوباره دستمال رابه صاحبش بازگردانید.علت چیست؟مایع درون ظرف که منجر به خیس شدن دستمال می شودمحلولی از 100گرم مایع ازیک قسمت الکل اتیلیک وشش قسمت آب می باشد.زمانیکه این دستمال خیس بوسیله کبریت آتش می گیردالکل می سوزد،ولی بجای آنکه حرارت صرف سوزاندن دستمال شودبه گرم شدن وبخار شدن آب دستمال مصرف می شود.البته قبل ازاینکه دستمال کاملا خشک شود بایدآنرخاموش کنیددرغیراینصورت دستمال واقعا می سوزد.

63 ؛بازی با 13سکه
بوسیله 13سکه یک نمایش بسیار زیبا می توانیدانجام دهید.بطوریکه 12سکه رادرچهارگروه سه تایی بافاصله هر گروه از یکدیگر بصورت افقی دریک ردیف بچینید،بعد آخرین سکه ،یعنی سکه سیزدهم رابه طورجداگانه بافاصله دوبرابرفاصله گروه سکه،قراردهیدوبایک ضربه محکم وناگهانی به این سکه،آخرین سکه به طرف بیرون پرت می شودبدون اینکه چهارگروه سه تایی سکه هانظم خودراازدست بدهد،آخرین سکه ازردیف خارج می شوداماچگونه این اتفاق می افتد؟وقتی سکه هارابصورت گروهی دریک خط قراردهیدوفاصله راکاملارعایت کردیدوبه سکه سیزدهم ضربه محکمی واردنمودیدموجب می گردداین سکه دراولین گروه قرارگیردوآخرین سکه همین گروه به طرف گروه دوم کشیده شودوبعدآخرین سکه گروه دوم به ابتدای گروه سوم وآخرین سکه گروه سوم درابتدای گروه چهارم قرارمی گیردآخرین سکه ازگروه چهارم ازردیف خارج می شود.به خاطروجوداینرسی ضربه واردشده به سکه اول ودوم واردشودوبه سکه سوم منقل گرددوچون بعدازسکه سوم سکه ای دیگر وجودنداردخودش حرکت می کند.
64 ؛بازی باشش سکه
پنج سکه راروی هم دریک سطح صاف مثل یک میز بگذارید،بعدیک سکه دیگرراجداگانه بایک فاصله کم دریک امتدادقراردهیدسپس باانگشت ضربه ای محکم به سکه بزنید،بطوریکه این سکه به طرف سکه های مقابل حرکت کند.مشاهده می کنید که آخرین سکه ازروی میزخارج میگرددوبقیه سکه هاسر جای خودباقی می ماند.

 

65 ؛ایجادجرقه ازدست
ازدوستتان بخواهید دراجرای یک آزمایش بسیارساده شماراهمراهی کنند.به این ترتیب که 25مرتبه کفش خودرازمانیکه به پاداریدروی یک قالی ضخیم ،مالش دهیدوانگشت دستان رابه انگشت دست دوستتان نزدیک کنید.اگر دقت داشته باشیدصدای جرقه ای خواهید شنید واگر دریکی ازشبهای سردزمستان  که هواخشک باشداین عمل راانجام دهیدباموفقیت بیشتری انجام خواهد شد.همچنین می توانید دوباره کفش خودراروی قالی مالش دهیدوانگشت خودرانزدیک شیر آب ببرید،جرقه شدیدتری راملاحضه خواهیدنمود.علت چیست؟وقتی که کفش خودراروی قالی مالش می دهید الکتریسته منفی ازکفش شمابه آسانی به قالی می رودوبدن وکفش شمادارای الکتریسته ی مثبت میگرددوموقعیکه انگشت خودرابه انگشت شخص دیگری یابه شیرآب نزدیک می کنیدازبدن شخص یاشیرآب کمبودالکتریسیته منفی شما جبران وجرقه ایجاد می شود.
66 ؛ظاهرشدن چوب کبریت
وقتی بادوستانتان دورهم جمع هستیدوبایکدیگر صحبت می کنیدمی توانید بایک عملیات بسیارساده شعبده بازی موجب شگفتی آنهاشوید.ابتدادستهاوانگشتهای خودراازنزدیک به دوستانتان نشان دهیدبطوریکه آنهامطمءن  شوندکه دردست شمااصلاچیزی قرارنگرفته وسپس دست خودرابه پشت سرببریدحالادست رابه پایین آوریدوبه دوستانتان نشان دهید ودرمقابل چشمان متعجب دوستانتان چوب کبریتی دردست شماظاهرمیگردد.مسلما برای موفقیت دراین آزمایش بایدچوب کبریتی بین موهاازقبل جاسازی شودوفردبامقدمه چینی وجلب نمودن توجه اطرافیان به خوددرفرصتی مناسب آنرابیرون آورد.

67 ؛جابه جاکردن شعله شمع بادست
اگردریک ضیافت شام شرکت کردیدکه شمعهای آن روشنایی خاصی رابه محیط اطراف بخشیده فرصت راغنیمت شمرده ویک نمایش زیباوحیرت انگیراجلوه دهید.به اینصورت که یکی ازشمع هارافوت کنید ودودست خودرابلافاصله دورفتیله شمع به شکل یک استوانه قراردهیدکه ته آن باز وسر آن بسته باشدبه این وسیله گازسوختنی حاصل ازفتیله خاموش دردست شما جمع می شود.سپس دست خودرابه شعله شمع دیگر نزدیک کنیدناگهان دردست شماشعله ای بوجودمی آیدکه باسرعت عمل شماوقتی به سمت شمع خاموش برده شوددوباره روشن می گردد.به علت اینکه گاز سوختنی دردست شماجمع شده وقتی درمجاورت گرماقرارگیردمشتعل می گردد.
68 ؛چگونه شانه جریان آب راعوض می کند
شیرآب رابازکنیدتاجریان باریکی ازآب پایین بریزد.حالاشانه ای رابه موی سرخود مالش دهیدونزدیک جریان آب بیاوریدمشاهده خواهید کردکه جریان آب تغییرمی کند.علت؟مالش شانه به روی سرموجب شده شانه الکتریسیته پیداکندوآب رابه طرف خودجذب نماید.
69 ؛بریدن بدن انسان
شعبده بازدرمقابل چشم وحشت زده تماشاگران فردی رادرون یک صندوق چوبی قرارمی دهدوآن صندوق چوبی روی یک پایه چوبی دیگرقرارمی گیرد.این فردوقتی درون صندوق دراز می کشددستهایش راازدوسوراخ درب صندوق بالامی آوردوسروپاهایش ازدوطرف صندوق بیرون گذاشته می شود.بطوریکه تماشاگران به خوبی فردرامشاهده می کنندواززنده بودن آن یقیین دارند.دراین زمان شعبده بازازهمکارانش میخواهدکه دستهای آن فردرامحکم بگیرند،وبه فرددیگردستورمی دهدکه بایک اره صندوق راازوسط ببرددراین لحظه خون زیادی هم به زمین می ریزدحالاصندوق به دونیمه شده ،یک طرف سروطرف دیگر شامل پاهامی باشد.سپس شعبده بازفرمان می دهدکه دو نیمه صندوق کنار یکدیگرگذاشته شوندودرکمال تعجب بعدازچندلحظه همان فردازصندوق بیرون می آید.رازکار:صندوقی که فرد درآن درازمی کشدبه قدری بزرگ است که ازقبل فرددیگری که درپایه زیرین صندوق جاسازی شده به درون صندوق می آیدودروقت لزوم پاهای خودراازسوراخ صندوق خارج می کندوآن فردکه درمقابل حضاربه درون صندوق واردشده بلافاصله پاهای خودراروی سینه اش جمع می کندوصندوق ازمحلی بریده می شودکه تماسی باهیچکدام ازآن دونداردهمچنین مایع قرمزرنگی که دروسط صندوق جاسازی شده بابریده شدن صندوق همانندخون به زمین می ریزد.
70 ؛چگونه سطل آبی راوارونه کنیم وقطره آبی از آن نریزد
نصف سطل کوچکی راآب کنیدودسته سطل رادردست بگیریدوچندین مرتبه آنرا به جلو وعقب حرکت دهیدودرنهایت باسرعت آنرابچرخانید،بطوری که دایره کامل رادوربزند.مشاهده خواهید کردکه حتی یک قطره آب هم به زمین نمی ریزد.دلیل:آبی که درون سطل وجوددارد دو نیروبه آن وارد می شود.نیروی گریزازمرکزونیروی وزن هرچقدرسرعت حرکت زیادترشودنیروی گریزازمرکز زیادترمی گردد.وازطرف دیگرجهت نیروی گریز ازمرکزدربالامخالف جهت نیروی وزن است وبرای سرعت معینی این دوهمدیگرراخنثی می سازندوآب نمی ریزد.
71 ؛جابه جایی سکه
دریک نمایش،شعبده باز به اتفاق یکی ازهمکارانش اظهارمی داردکه هیچ پولی ندارد،حتی یک سکه بعد ازتماشاچیان یک سکه 200تومانی طلب می کندوبانشان دادن دستهای خود،به حضاراطمینان می دهدکه فقط همان سکه دردستش می باشد.حالاسکه رادرجیب راست کت  همکارش می اندازد ولحظه دیگر درمیان حیرت تماشاگران آنراازجیب راست کت همکارش می اندازدولحظه دیگردرمیان حیرت تماشاگران آنراازجیب راست کت خودبیرون می آوردسپس آن سکه رابیرون می آوردوهمه رامتعجب می سازد.رمزکار:دربالای هرکدام ازچهارجیب کت ،محلی برای قرارگرفتن سکه درنظرگرفته شده است وازقبل چهارسکه دراین محل هاقرارگرفته ودرموقع لزوم شعبده بازیاهمکارش یکی ازآنهارابه جای سکه اصلی بیرون می آوردوباعث تعجب تماشاچیان می شود.
72 ؛دستمال حریری داخل کلاه ظاهرمی شود
شعبده بازروبه یکی ازتماشاگران ردیف های اول نمایش ،که کلاه به سردارد،می گوید:آقاشماچراتوی کلاهتان دستمال پرکرده اید؟تماشاگر بی اختیارکلاهش راازسرش بر می دارد،وبررسی می کند،واحتمالا می گویدکه :نه خالی است!ولی شعبده بازاضافه می کند،که شما متوجه نیستید،وقطعاپرازدستمالهای رنگارنگ است.وبلاخره ادامه می دهد،که اگرباورنداردکلاهش رابه اوبدهد،تامعلوم شودکه حق باکیست .وآن وقت ضمن گرفتن کلاه،عمدا آن رابه زمین می اندازد،ومی گوید:ببخشیدکلاه شماکثیف شد،واجازه دهیدکه پاک کنم؟سپس یک (برس)معمولی راکه روی میزاست برمی دارد،وپشت کلاه رابه دقت  تمام پاک می کند،وبعدآن راطوری نگه می دارد،که دهانه ی کلاه روبه بالاباشد،ومرتباچندین دستمالهای رنگی مختلف ازتوی آن بیرون می کشد،وهمه متعجب می شوند.رمزتردستی درچیست؟دربرس مویی ،تعدادزیادی دستمال ابریشمی نازک دورازچشم تماشاگران درآن پنهان شده است،که گوشه ی همه ی آنهادوبه دوبه هم دوخته شده ،وگوشه ای آخرین دستمال نیز نخ دوخته شده ،وسرآن دربیرون قرارگرفته است.بعدازصحنه سازیهای زیادوپاک کردن دروغی کلاه،بی آنکه کسی متوجه شود،برس رابادست چپ زیرلبه ی کلاه نگه می دارد،به طوری که کسی متوجه آن نگردد،وازسرنخ می کشد،تادستمالها پشت سرهم بیرون بیایند،وملاحضه می کنید،که باوجودساده بودن تردستی نتیجه چقدرشگفت آوراست.
73 ؛دوست یافامیل؟
دریک مجلس مهمانی که شعبده بازهم حضوردارد،ضمن اجرای تردستیهای مختلف ادعامی کندکه:من یک به یک دوست یا فامیلهای شمارانیز می شناسم.واگراسم آنهاراروی کاغذبنویسید،من تشخیص می دهم ،که کدامیک ازآنهادوست وکدامیک فامیل شماست.وآن وقت حاضران رادوقسمت تقسیم می کند،به هریک ازافراددسته ی اول ودوم یک کارت ویک مدادمی دهد،وازدسته ی اول خواهش می کند،که هرکس اسم وشهرت یکی ازدوستانش راروی کارت بنویسند.وازدسته ی دوم نیز می خواهد هرکس روی یک کارت اسم وشهرت یکی ازفامیلهایش رایادداشت کند.وبعد پشت به مهمانان قرارمی گیرد،وازیک نفر می خواهد،که کارتهاومدادهاراجمع کند.سپس آنهاراتحویل می گیرد،وچندبارباهم مخلوط کرده وشروع به خواندن می کند،وهرکدام رایک به یک مشخص می سازد،که دوست یافامیل است.اماچگونه؟کارتهاباهم یکسان هستند،ومدادهانیزهرچندکه مشابه یکدیگرند،ولی دونوع هستند:درشت نویس ونازک نویس.نوع اول رابه اولین گروه ،ونوع دوم رابه گروه بعدی می دهد.بنابراین هرچندکه بامخلوط کردن کارتهاذهن حاضران رامتوجه موضوع فرعی می کند،ولی شناختن دوستها وفامیلهاازیکدیگربااین حساب کاری بسیارساده است!
74 ؛تبدیل شمع به دستمال
یک شمع تقریبابزرگ درشمعدان روی میز شعبده بازی قراردارد.شعبده بازبایک کبریت شمع راروشن می کند،وضمن بیان مطالب شوخی آمیزادعا می کند،که قادراست شمع رابه دستمال مبدل سازد.آن وقت آستینهایش رابالامی زند،ودستهاوبازوهای خودرابه همه نشان می دهد ،تاهمه یقین کننداودستمالهایی همراه ندارد،ونمی خواهد کلک بزند.سپس بایک جست شمع رامی قاپدوآن رافوت می کند،ودرحالی که جیغ می کشدشمع راله می کند،وبه دستمالهای حریربه رنگهای متفاوت مبدل می سازد.رازاین تردستی بسیارساده است:قبلاسه دستمال حریررنگی درداخل کاغذسفید،به شکل شمع پیچیده شده،قرارگرفته است،وفقط یک شمع کوچک به همان قطر،امابه طول یکی دوسانتی متر،درانتهای استوانه گذاشته شده است.شعبده بازبامقدمه چینی شمع مزبوررابادودستش له می کند،ودستمالهاراازتوی آن خارج می سازد.اماشمع کوچک وکاغذ می شود؟شعبده بازبا ررنگی تمام آنهارامچاله کرده،ودردستش نگه می داردوکسی متوجه آنهانمی شود.
75 ؛کبریت شکسته ترمیم می شود
چوب کبریت رادرحضورمردم وسط دستمال بگذارید،وآن  رابه شکل مثلث تاکنید .ازپشت دستمال به کمک انگشت شست وسبابه ی دست راست خود،چوب کبریت راازدونقطه بشکنید،وبه سه قسمت مساوی تقسیم کنید.سپس قطعات شکسته ی چوب کبریت  را-که بایکدیگرتشکیل زاویه داده اند-ازپشت دستمال به دقت درامتدادهم قراردهید،وازدوانتهاتکه هارابه هم بفشارید.حالاازیک گوشه دستمال بگیرید،وکبریت رابه زمین ،یاروی میز،بیندازیدوهمه خواهند دید که چوب کبریت سالم است.راز:قابلاانحناءبودن الیاف چوب دراین آزمایش سهم بزرگی دارد.زیراهنگام شکستن یک چوب الیاف خارجی آن درمحل ضربه خم می شوند،وخسارت کمی رامتحمل می گردند.درصورتی که الیاف وسطی آن تقریبا سالم می مانند"وازآن لحظه به بعد همین الیاف وسطی سعی می کنندچوب شکسته وخم شده رابه وضع اولیه برگردانند،وشمانیزازپشت دستمال به این امرکمک می کنید،وچوب کبریت رابه وضع سالم درمی آورید.هر چند که ممکن است برخی الیاف چوب نیزدراین ضمن شکسته شوند،ولی تاثیرمهمی درموضوع نخواهندداشت ،وبراساس این قانون کبریت شکسته سالم به نظرخواهدرسید.
76 ؛تبدیل نوشابه به آب وشربت
یک لیوان شیشه ای ،دوصفحه ی نازک پلاستیکی شفافدوسخت،بهورنگهای قرمز وسبز.هریک ازاین دوصفحه رابایدجداازدیگری به شکل استوانه درآورید،ودوضلع کوچک مستطیلهاراکه به هم می رسند،بانوارچسب به یکدیگر بچسبانید.الزامابایستی قطرهراستوانه ی پلاستیکی ازقطرداخلی لیوان یکی دو میلیمترکمترباشد.همچنین استوانه ی سبزبتواندداخل استوانه ی قرمز قرارگیرد.وبلاخره یک دستمال ،کمی آب ویک قوطی کنی بلندترازلیوان به عنوان پایه ی آن.روش انجام:ابتدااستوانه ی پلاستیکی قرمز ،سپس استوانه ی سبزراداخل آن،درتوی لیوان قراردهید،وآن گاهدلیوان راازآب پرکنید،واین لیوان راروی قوطی قراردهید.آب ازپشت صفحه های سبزوقرمز به رنگ ارغوانی تیره دیده خواهدشد،وحاضران آن رانوشابه تصورخواهندکرد.اکنون دستمال راروی لیوان بیندازید.لحضه ای بعد-ضمن برداشتن دستمال -استوانه ای سبزرانیزبردارید،وهمراه بادستمال پشت قوطی بیندازید.اکنون مردم ازپشت صفحه ی قرمز آب رابه رنگ قرمز مشاهده خواهند کرد،که به شربت شباهت دارد،باردیگر دستمال راروی لیوان بیندازید،وهنگام برداشتن دستمال صفحه ی پلاستیکی قرمزراهم بردارید،وپشت قوطی مخفی کنید.حاضران درداخل لیوان فقطآب خواهند دید.
77 ؛ظاهرشدن کبوترازکلاه
شعبده بازکلاه مخصوص خودرازسربرداشته ،وداخل آن رابه همه نشان می دهد.تماشاگران مشاهده می کنند،که واقعاخالی است.چوبدستی خودرانیزچندباربه آن فرو می برد،وهمچنین بادستش به آن فشارواردمی کند،تاازخالی بودن آن کاملاخاطر جمع باشند.وبلاخره به چندنفرازتماشاگران ردیف جلونیزتسلیم می دارد.وقتی کلاه رامی گیرد،ودرلبه ی میز به طور وارونه قرارمی دهد،اظهارمی دارد،که توی کلاه یک کبوتروجوددارد،وشمانمی بینید!لحظه ای بعدکلاه رامستقیم روی میز می گذارد،تادهانه ی آن روبه بالاقرارگیرد.دستهایش راخالی به همه نشان می دهد،وازتوی کلاه یک کبوتربیرون می آورد.رازکار:کمی پایین تر ازلبه ی میز،یک کبوترتوی کیسه قراردارد،روی یک سکوی کوچک گذاشته شده است.اماکلاه واقعامعمولی بوده ،وچیزی توی آن قرارنگرفته است.این کلاه راابتدابه طوروارونه درلبه ی میز،خیلی نزدیک به کبوتر توی کیسه،قرارمی دهد.لحظه ای دیگرکه می خواهد،آن را 180درجه دورداده ومستقیم نگه می دارد،ازنخ کوتاهی که به دستمال بسته است ،گرفته وکیسه راتوی کلاه می اندازد.اماکلاه مانع ازاین می شود،که تماشاگران به این تردستی پی ببرند.سپس دستهایش رابه همه نشان داده ،وداخل کلاه می برد،وکیسه رابازکرده،وکبوتررابه پروازدر می آورد.
78 ؛خواندن تاریخ ضرب سکه بدون نگاه کردن
شعبده بازازتماشاگران یک سکه 200تومانی امانت می خواهد،وقتی می خواهند سکه رابه اوبدهند،پشتش رابه تماشاگر می کند،تاسکه رانبیند.وآن وقت سکه راپشت گردن خودمی گیرد،وادعا می کند،که قادراست تاریخ ضرب سکه رابخواند!وباصدای بلندتاریخ آن رااعلام می کند.وسکه رابرمی گرداندتاصحت گفته او ثابت شود.رازکار:شعبده بازازقبل یک سکه ی 200تومانی توی دستش دارد،که تاریخ ضرب آن رادقیقا می داند.پس ازامانت گرفتن پول وقتی آن راپشت سرش می گیردتابخواند،باتردستی توی پیراهن خودمی اندازد،وسکه ی خود رابه جای آن به تماشاگرتحویل می دهد،وچون قبلاخواندن تاریخ سکه مطرح نبود،مسلماصاحب سکه به آن قسمت دقت نکرده است،تابعدامتوجه عوض شدن سکه شود.وبااین روش ساده شعبده بازسبب تعجب تماشاگرمی شود.

 

79 ؛شمع خاموش می شود
تعدادی شمع درشمعدانها روی میز قرار دارند،که درضمن وسیله ی روشنایی سن راتامین می کنند.شعبده بازدستان خودرا به شمع نزدیک می کندوبدون فوت کردن شمع ها خاموش می شود.رازکار:یک کیسه ی پلاستیکی محتوی بی اکسید کربن درزیربازوی شعبده باز،درداخل جیبی که به همین منظوردوخته شده است،قراردارد.این کیسه به یک لوله ی لاستیکی مربوط است.لوله ی مزبورازداخل آستین کت عبورکرده،وانتهایش درزیرآستین قراردارد.دریچه ای نیزبین لوله وکیسه نصب شده است،که همیشه مسدودمی ماند،مگراینکه شعبده بازبازوی خودرابلندکند.دراین موقع دریچه بازمی شود،وبی اسیدکربن ازراه لوله ی لاستیکی بیرون می آید.به این ترتیب شعبده بازهروقت اراده کند،دستش رابلند کرده ،ولوله رامتوجه یکی ازشمعهامی کند،تابی اکسید کربن مانع رسیدن اکسیژن به شعله ی شمع شده،ودرنتیجه شمع مزبورخاموش شود.
80 ؛رقص سکه
شعبده بازازتماشاگران یک سکه امانت می گیرد.وادعامی کند، که قادراست آن را به رقص درآورد!وبعد سکه راداخل یک لیوان،که ازقبل روی میز قراردارد،می اندازد.وآنگاه باانگشتان دست خودروی میزضرباتی می زند،وآهنگ ساده ای اجرا می کند.وسکه نیزداخل لیوان باهمان آهنگ بالاوپایین می پرد،ومی رقصد.رمزکاردرچیست؟یک نخ پلاستیکی نازک ونامریی توی لیوان قراردارد.این نخ ازیک حلقه ی ظریف درروی میزعبورکرده است.به یک سرآن یک تکه موم چسبانده شده،وطرف دیگر آن به صورت حلقه درآمده است.شعبده بازپس ازانداختن سکه درلیوان ،بازرنگی تمام ،قطعه موم راروی سکه فشارمی دهد،تانخ نایلنی به سکه بچسبد.وآن وقت ازطرف دیگرنخ می گیرید ،وضمن نواختن آهنگ درروی میز،درواقع سرنخ رابالاوپایین می گیرید،ومی کشدورهامی کند،تاسکه توی لیوان بالاوپایین رود،وایجادصدا می کند.
81 ؛یک سکه ناپدید می شود
دوسکه رابین دوانگشت شست وسبابه ی دست راست خودقراردهید،به طوری که شست ازبالا،وسبابه ازپایین،آنهارابه هم فشاردهید.ودراین وضعیت دوانگشت مزبورراسریعابه راست وچپ -درخلاف جهت همدیگر-ببرید،وبه طور مرتب سکه هارامالش دهید.حال آنهارادرحال حرکت به حاضران نشان دهید،وچنین بگویید:به این سه سکه خوب توجه کنید،ولی همین حالایکی ازآنهاناپدید خواهد شد.سپس مالش دادن آنهارامتوقف کنید،ودوسکه برروی میز بیندازید.وهمه شگقت زده خواهند شد.
82 ؛سکه راپشت روکنید
یک سکه رادرکف دست راست خوددرمحلی که به مچ دست نزدیک است قراردهید.وحالاباانگشت های شست ومیانی همان دست بشکن بزنید.همزمان باصدایی که از برخوردخاص دوانگشت شما به وجود می آید،سکه نیزپشت رو می شود.
83 ؛دستمال کاغذی عجیب
دستمال کاغذی راازدوگوشه ی مقابلش،که دردوانتهای یک قطرقراردارند،بگیرید،وآن راآرام آرام با طرفین بکشید.چند باراین کار راتکررا  کنید،امامواظب باشیدکه دستمال کاغذی از هیچ جاپاره نشود.

84 ؛دستمال کاغذی پاره نشدنی
یک دستمال کاغذی رابصورت سه نوارمساوی یکدیگرببرید.هرکدام ازآنهاراتاب دهید،وسه رشته ی مزبور را،مانندگیس،به هم ببافید.اکنون از دوطرف بگیرید وبه طرفین بکشید.دستمال کاغذی پاره نمی شود.ازدوستانتان نیزبخواهید،که زورخودرادرپاره کردن این دستمال بیازمایند.وهیچ کس قادربه انجام آن نمی شود.آن گاه شما انگشت تان رادرآب فروببرید،ووسط طناب کاغذی راخیس کنیدوچند لحظه ی بعدطناب مزبورازمحل خیس شده پاره می شود.ودوستانتان راشگفت زده می کنید.
85 ؛خارج کردن یخ ازآب
یک سرنخ را،شبیه یک حلقه دور خودبپیچید.این قسمت راکه دورخودپیچیدید،روی قالب یخ  که درلیوان انداختید قراردهید،ورویش به مقدارکافی نمک بپاشید.کمی صبرکنید،تایخ درزیرنخ کمی آب شود.سپس سرنخ راازبالابکشید،وضعیت پیچ نخ راروی یخ میزان کنید.خواهیددیدنخ به یخ خواهد چسبید،ونخ رابه هرکجابکشید،یخ نیزباآن خواهد آمد.وخواهید توانست به آسانی یخ راازتوی آب بیرون بیاورید.به علت اینکه نمک نقطه ی ذوب یخ راپایین می آوردوبه نخ می چسبد.
86 ؛بالابردن دستها
ابتداازدوست خودبخواهید،که دراتاق رابازکرده،ودرداخل چارچوبی قرارگیرد.سپس ازاوخواهش کنید،که درآنجابافشارتمام دودست خودرابه چارچوبه ی دربفشارد،واین کارراباقدرت تمام انجام دهد.سپس پیشنهادکنید،که خوب به چشمان شمانگاه کند،ودرحالی که اوبه واردکردن فشارادامه می دهد،شمااز 1تا 10بشمارید.ووقتی به شماره 10رسیدید،اوازچارچوبه ی درخارج شودوبه سوی شمابیاید.دراین صورت به علت فشارزیادبه عضلات بازوهابی اختیار دستهای خودرابلندخواهدکرد،بی آنکه خودش بخواهد.
87 ؛فتوکپی ساده
مقداری آب وتربانتین ومایع ظرفشویی رادریک بطری کوچک بریزید،وخوب به هم بزنید،اکنون برای کپی برداری یک تصویرمقداری ازمایع مزبورراروی آن بزیزید،وبااسفنج خوب بمالید.سپس آن صفحه رابه طورمعکوس روی یک صفحه کاغذسفیدقراردهید،وباپشت یک قاشق قسمت های مختلف آن رامالش دهید.تصویر دلخواه شماروی کاغذسفید خواهدافتاد.علت:محلولی که ازتربانتین ومایع ظرفشویی ساخته شود،حلال مرکب چاپخانه است.
89 ؛تخم مرغ درداخل بطری
یک تخم مرغ راخوب بپزیدتاکاملاسفت شود.وبعدآن راپس ازسردشدن کامل پوست بکنید،تابدنه اش زخمی نشود.درلحظه ی آزمایش تخم مرغ پوست کنده رادرآب فروبرید،وآن راخیس کنید.تکه ای کاغذرادرخارج بطری آتش بزنید،ووقتی به کامل مشتعل شد،آن راداخل بطری بیندازید.وتخم مرغ رادردهانه بطری قراردهیدوخواهید دیدتخم مرغ آرام آرام وارد بطری می شود.
90 ؛تبدیل آب به خون وجامد
دریک لوله ی آزمایش معمولی دوسانتیمترمکعب سیلیکات سدیم بریزید(ازتماس مستقیم بااین مایع خودداری شود)ورویش تایک سوم طول لوله ی آزمایش دیگر 2یا 3قطره محلول فنل فتالین بریزید،وروی آن نیزتایک سوم طول لوله آب اضافه نمایید.درلوله ی آزمایش سوم هم نصف قاشق غذاخوری سولفات آلومی نیوم بریزید،ورویش تایک سوم لوله آب اضافه کنید،وخوب به هم بزنید تاحل شود.اکنون هرسه لوله ی آزمایش رادریک دست بگیرید،ومحتویات آنهاراهمزمان دریک لیوان شیشه ای تمیزبریزید.مایع خون رنگی به دست می آید،که کمی بعد جامدمی شود.
91 ؛سکه متحرک
دوسکه مشابه ازحضاردرخواست کنید.هرکدام ازسکه هاراروی یکی ازکف هردست قراردهیدوسکه هارابه حضارنشان دهید.سکه ای را که دردست چپ قرارداردبایدبین انگشتان سوم وچهارم قراربگیردوسکه ای که دردست راست قرارداردباید نزدیک شست قراربگیرد.دستهایتان رادرحالی که کف دست روبه بالاقراردارد،بافاصله 30سانتی مترازیکدیگردربالای میزنگه کدارید.دقیقادردریک لحظه،هردودستتان رابرگردانیدبه صورتی که شست ها به یکدیگرنزدیک شوندوسپس دستهاراازیکدیگر دورکنیدوخواهیددید سکه دست راست ،به زیردست چپ رفته است.
92 ؛فرو بردن میخ درتوی انگشت
شعبده بازیک میخ معمولی رابه تماشاچیان نشان می دهد،وادعا می کندکه پیش چشم آنهادرانگشت دست فروخواهدبرد.میخ راازدست عبورمی دهدولحظه دیگرمیخ رابیرون می آوردوانگشت خودراسالم به تماشاچیان نشان می دهد.چگونه؟شعبده بازدومیخ دارد،یکی معمولی ودیگری تقلبی است،یعنی قبلامیخ معمولی به صورت نیم دایره خم شده است.این میخ به جای اینکه از انگشت عبورکندفقط آن رادورمیزند.وشعبده بازباسرعت عمل زیادمیخ اصلی رابامیخ تقلبی عوض می کند.

93 ؛فروبردن چاقودردست
شعبده بازیک چاقوی معمولی به تماشاگران نشان می دهدوناگهان چاقورادردست همکارش فرومی بردوهمکارش ناله ی شدیدی ازدردمی کندوقطراتی خون ازآن به پایین می ریزد.چگونه ؟چاقودوتاست:یکی معمولی ودبگری تقلبی است.شعبده بازدرفرصت مناسب چاقوی اصلی راباچاقوی تقلبی عوض می کندوچاقوی تقلبی رادردست همکارش فرو می برد.ومقداری مایع رنگی ،شبیه خون ،نیز درظرف مخصوصی درهمان طبقه وجوددارد،که لبه ی خنجر رادرآن فرومی بردتادرتماشاگرتوهم کامل فروبردن خنجرواقعی رابه وجودآورد.
94 ؛نیروی جاذبه دردستهای شعبده باز
شعبده باز ادعامی کند دستهای اونیروی جاذبه دارند.ازجیب خودیک سیگاربرگ بیرون می آورد،وآن راروی میز قرار می دهد،ودست خودش رایک بارازرو،ویک بارازپشت،روی آن نگه می دارد.درهر دومورد سیگار جذب دست شده وباآن بالامی آید.رازتردستی درچیست؟اویک انگشتربه ظاهرطلادرانگشتش دارد.این انگشتریک آهنربای بسبارقوی است،که آب طلاکاری شده ،تاتماشاگران رابه اشتباه بیندازد.ومارک سیگاربرگ نیزآهنی است،که به همین منظورساخته اند،ورویش زنگ زده اندوچون آهن همیشه جذب آهنربامی شود،به این جهت خاصیت ساده آهنربایی سبب تعجب تماشاگرمی شود.
95 ؛چشم بندی درحال نظافت وسایل شعبده بازی
شعبده بازبایک دستمال وارد صحنه می شودوباهمان دستمال یک بشرشیشه ای بیرنگ راتمیز می کندوبعدازتمیزکردن  ،ناگهان جستی می زندو فریادمخصوصی می کشد،ودستمال ناپدید می شود.دستمال کجا می رود؟بامطالعه بازی های قبلی تقریبا می دانید کجا رفته است.شعبده بازبه بندساعتش -که دورمچ چپ اوقراردارد-یک کش بسته،وبه انتهای کش یک نخ نایلنیوبیرنگ وصل کرده است.کش ونخ نایلنی به صورت حلقه هستند،وکش راازداخل آستین چپ کت خودبالابرده وازآستین راست کت خودپایین آورده،وحلقه ی نخ بیرنگ راازروی شست انگشت راست عبورداده است.دستمال نیزازداخل حلقه ی نخ نایلونی عبور داده شده است.
96 ؛غیب کردن اتومبیل برروی صحنه
یک اتومبیل گرانقیمت برروی صحنه وجودداردوهمکارشعبده بازسوارآن می شود،روشنش می کند،یکی دومترجلومی رود،وسه چهار مترعقب می آید،بوق می زندوسرجای اولش نگه می داردوبه همه نشان می دهد،که یک اتومبیل واقعی است.دولنگه درنرده ای هم درآنجادیده می شود.نرده ها رامی بنددوازپشت نرده اتومبیل به خوبی مشاهده می شود.دوباره نرده هارابازکرده،وبه کناردیواره های سن منتقل می کند.چندلحظه دیگر شعبده باز جلوسن می ایستدوبه طورناگهانی یک تیر به سمت اتومبیل شلیک می کند.همزمان با آن،درهای نرده ای به سرعت بسته می شوندوازپشت نرده هااتومبیل دیده نمی شود.مثل اینکه دودشده وبه هوا رفته است.چگونه؟درمرحله اول که نرده هابسته می شونداتومبیل رامی توان دید ولی درمرحله دوم همکاران شعبده بازبدون آنکه دیده شوندآینه هایی راازبالادرنرده هافرومی برندبه طوری که طرف شفاف آنهاروبه پرده های دیوارباشد.پشت آینه هم رنگ پرده زده شده است.بعدازشلیک تیرنرده هابه کمک همکاران شعبده باز،به سرعت بسته می شودوحالادرزیرچراغهای پرنورصحنه،تصویرپرده های کناری روی آینه هامی افتد،ومردم تصورمی کنند،که همان پرده،انتهای سن است ،ودرنتیجه اتومبیل دیده نمی شود.

 

97 ؛ظاهرکردن خرگوش
شعبده بازدستمالهای رنگارنگی راکه ازداخل کلاه بیرون می آورد،وروی میز نمی اندازد،بلکه آنهارابه طورمنظم درپشتی صندلی-که کنارمیزگذاشته شده است.پهلوی یکدیگر قرارمی دهد.وقتی کاربیرون کشیدن دستمالهاپایان پذیرفت،به سراغ دستمالهای روی صندلی می رود.دستمالهاراکنارمی زند،ویک خرگوش نسبتابزرگ اززیرآنهابیرون می آورد.چگونه؟یک کیسه مخصوص ،برزنتی که شامل یک خرگوش است،به کمک یک گیره ازقبل به پشت صندلی آویزان است،وهیچ تماشاگری از محل آن اطلالی ندارد.
98 ؛شماره اسکناس چنداست؟
همکارشعبده بازیک اسکناس رایج مثلاهزارتومانی ازحاضران امانت می خواهد.وقتی آن رامی گیرد،دور از چشم شعبده باز -ودرمقابل تماشاگران آن رابه دقت تامی کندوداخل یک پاکت می گذاردوآن رابانوار چسب به دقت می چسباند وبه شعبده باز تحویل می دهد.شعبده بازپاکت راازپشت سربه مغزخودنزدیک می کند.وبدون اینکه ببیند شماره اسکناس رامی خواندواز صاحب اسکناس می خواهد یادداشت کندتاوقتی که اسکناس رابه صاحبش برگرداندتطبیق دهد.رمز شعبده بازی درچیست؟شعبده باز قبلایک اسکناس تازه از همان نوع توی پاکت گذاشته،وشماره آن راحفظ کرده است .همکارشعبده بازپس ازتاکردن اسکناس تماشاچی ،آن راتوی پاکت قرارمی دهدوبلافاصله بازرنگی تمام خارج می کندوتی دستش پنهان می سازدوشعبده بازباصحنه سازی پاکت رابه سرش می گیردوشماره اسکناس قبلی راازحفظ به تماشاگر می گوید.وبا ساده ترین عمل سبب شگفتی می شود.

 

99 ؛سکه روی زانوی شعبده باز گم می شود
سکه دارای یک سوراخ ظریف درکناره خودش است ،که ازقبل یک کش نازک به آن بسته شده است .انتهای دیگر کش نیز به وسیله سنجاق قفلی درتوی بازوی کت -وزیرشانه -محکم گشته است،ولی او با مهارت تمام دستش راطوری گرفته است،که کش معلوم نمی شود.طول کش 25الی 30 سانتیمتراست.وهنگامی که کش بین انگشتهاقرارمی گیرد،درحالت کشش است.امابعدازمقدمه چینی وپوشاندن آن باپارچه ی شلوارش ،وقتی دستهایش رابازمی کند،سکه به وسیله کش کشیده می شودوغیب می شود.
100 ؛تبدیل توتون به سیگار
شعبده بازمی خواهد سیگاری دودکند،ازروی میز شعبده بازی یک قوطی برمی دارد.آن رابازکرده ومقداری ازمحتویات آن رابیرون می ریزد،واظهارمی دارد:این که توتون است،ومن به سیگاراحتیاج دارم!سپس ادامه می دهد:ولی آن رابه سیگارتبدیل می کنم.دست چپش رابسته ،ووسط آن رابازنگه می دارد.مقدارنسبتازیادی توتون درآن می ریزد،وباانگشت سبابه ی دست راست محکم آن رافشارمی دهد،واعلام می کند:سیگاردرست شد!وآن وقت باسبابه وشست راست یک سیگارازتوی دست چپ بیرون می کشد.وقتی دست چپش راباز می کند،اثری ازتوتون وجود ندارد،چگونه؟یک ظرف کوچک مناسب توی دست چپ شعبده بازقراردارد.توتون راداخل آن ریخته ،وبادست راستش می فشترد،ودریچه روی آن نیزمی بندد.کناراین قوطی -ودرحلقه مخصوص آن-سیگارآماده ای وجوددارد،وبه وسیله کش درداخل آستین به شانه ی کت مربوط است.پس ازریختن توتون وبستن دهانه ی آن ،سیگاررابیرون می کشد،وضمن بالاپریدن وجیغ کشیدن،دست خودراباز می کند،تاقوطی کوچک به داخل آستین کشیده شود.

 

پایان
پیروز باشید-علیرضااستارمی( star magic )