* welcome ایستگاه خنده و شوخی فروشگاه شعبده بازی استار مجیک (اولین فروشگاه رسمي شعبده بازی در شمال کشور)

 

 


 

 

 


 

 

 

آموزش شعبده بازي

 

 

 

 

 

 

 

سرگرمي

 

 

 

 

 

 

بیوگرافی

بیوگرافی شعبده باز علیرضااستارمی
اگرنام علیرضااستارمی را درمیان شعبده بازان وطرفداران شعبده بازی بیاورید اول تصویریک شعبده بازفعال ودوم تصویریک نویسنده کتاب های  شعبده بازی ترسیم می شود.علیرضااستارمی متولداول مهر 1369بهشهربانام هنری (استارمجیک ، star magic ) به شعبده بازی ازطریق تلویزیون وچندین بار مشاهده حضوری شیفته این هنر شد.استارمجیک ازسن 14سالگی وارد عرصه شعبده بازی شدپس از چندی باپیشکسوتان و صاحبنامان این رشته با استاد بهروز کریمی )پریستو،پدرشعبده بازیایران)آشناشدودرکنار وی ودیگر استادان همچون قاسم یاری (توریستو)وعباس آرمین که هر کدام شیوه های متفاوتی درهنر شعبده بازی دارند آموزش های لازم را فرا گرفته.وی از همان ابتداعلاقه واستعداد خودرادرزمینه شعبده بازی رونمایی کردوبه صورت حرفه ای این هنر را دنبال کرد.درسال 1386به عضویت انجمن شعبده بازان ایران درآمد.استارمجیک ازمحدود شعبده بازانی بود که توانست با سن کم خود به انجمن شعبده بازان ایران راه پیدا کند.وی اولین اجرای خود را درسال 1386دررستورانی واقع در تهران انجام داد.استارمجیک علاوه بر شعبده بازی دستی هم در نویسندگی دارد.درسال 1389کتاب اسرار اعجازآمیز شعبده بازی رابه تالیف درآوردودراین کتاب 30راز شعبده بازی را فاش نمودوهم اکنون کتابی دیگر به نام( کتاب جادویی شعبده بازان) دردست تالیف دارد.استارمجیک دارای مدرک (IMS)   شعبده بازی می باشدوی مربی، طراح وسازنده لوازم شعبده بازی می باشد.استار مجیک مبتکر 2شعبده بازی کلوزآپ می باشدوچندین بازی رابه روش جدید نوآوری کرده است.استارمجیک درتیر ماه 1392 برای اولین در شهرستان بهشهر فروشگاه شعبده بازی دایر نمودوبه علاقه مندان به سبک های (کلوزآپ،منتال،استیج،استریت و....)ازمبتدی تاحرفه ای آموزش میدهد.وهم اکنون علاوه برآموزش بادستیاران خود درسطح استان برنامه شعبده بازی اجرامی کندازجمله پخش زنده ازشبکه تبرستان که کم وبیش این برنامه ادامه دارد،جشن های ارگانی وادارات.
لازم به ذکر است:شعبده باز علیرضااستارمی اولین شعبده بازرسمی شهرستان بهشهر وفعال ترین شعبده باز استان مازندران است که مورد تایید انجمن شعبده بازان ایران وموسسه هنری پریستو(تحت نظارت وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی وپدرشعبده بازی ایران)می باشد.

برخی از اجراهای شعبده بازاستارمی در استان مازندران
پخش زنده ازبرنامه مجله شبانه(شبکه تبرستان)
اجرای دربین برنامه مازرونی(شبکه تبرستان)
اجرادرسریال تاره واردها (قائم شهر)
اجرادرمتل بانک ملی بابلسرویژه سازمان زندانهادر حضورمدیرکل سازمان زندانها،وفرماندهان زندانهای استان مازندران
اجرادرکانون اصلاح وتربیت نکادرحضورمعاون قوه قضاییه کشور،نماینده یونیسف در ایران،و 70 قضات مهم کشور.
اجرادرسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان(ساری)درحضوراستانداروشهرداران استان مازندران.
اجرادرراهنمایی ورانندگی استان(ساری)درحضورفرماندهان 
اجرا درسازمان هواشناسی استان(ساری)
اجرادرجنگ شادی دهه فجر(رستمکلا)به مدت 3شب
اجرا در سیرک بین المللی ستاره(بهشهر پارک بوستان)
اجرادر جشن دوقلوها شهرداری بهشهر(پارک بوستان)
اجرادرسالن اداره فرهنگ وارشاداسلامی بهشهر(ویژه موسسه دارلقران وافراد معلول)اجر درهیت حضرت علی اکبر
وبیش از 100 اجرادرتهران وشهرستان درمجالس های خصوصی.
استاداستارمی  سالی چندین برنامه رایگان برای معلولان ومددجویان اجرامی کند ودل های آنان راشاد می کند.

مدارک وافتخارات شعبده بازعلیرضااستارمی
عضوانجمن هنرمندان سرگرمی های نمایشی ایران
عضورسمی انجمن شعبده بازان بین المللی ایران
دارای مدرک فوق لیسانس شعبده بازی ازکمپانی تورا مجیک
مولف کتاب اسراراعجازآمیز شعبده بازی
مولف کتاب جادویی شعبده بازان
دارنده اولین فروشگاه رسمی شعبده بازی درشمال کشور
دارنده بزرگ ترین سایت آموزش شعبده بازی در ایران
پرافتخارشعبده باز استان مازندران(ازطرف پدرشعبده بازی ایران)
دریافت جایزه ازطرف معاون قوه قضاییه کشور
لوح تقدیر ازطرف مدیر کل زندانها
لوح تقدیرازطرف کانون اصلاح تربیت استان مازندران
لوح تقدیرازموسسه توریستومجیک
لوح تقدیرازموسسه دارالقرآن
لوح تقدیرازگروه هنری ستاره شمال

شعبده بازاستارمی در گفتگوباروزنامه توسعه
علیرضااستارمی متولد 1369شهرستان بهشهرعضوکانون سرگرمی های نمایشی وابسته به وزارت فرهنگ وارشاداسلامی دررشته تردستی و شعبده بازی است.وی درگفتگویی باخبرنگارماگفت:به شعبده بازی ازطریق تلویزیون وچندین بار مشاهده حضوری شیفته این هنر شدم .استارمی در ادامه افزود:پس از چندی باپیشکسوتان وصاحبنامان این رشته هنری چون استاد بهروزکریمی آشناشدم ودرکنار وی ودیگراستادان همچون عباس آرمین ،قاسم یاری که هرکدام شیوه های متفاوتی در کار هنر شعبده بازی دارندآموزش های لازم را فراگرفتم که از مرداد سال 85 به بعدبااستاد یاری کار می کنم.وی یادآور شد :چندین اجرای برنامه درتهران و شهرستان ها داشتم ازجمله جشن های ارگانی ،نهادها،سازمان هاو....
این شعبده باز جوان تاکید کرد:شعبده بازی سحرو جادو نیست به راحتی می توانید شعبده باز شوید ودر محافل دوستانه شرکت کنید ودوستا ن واطرافیان خود را به تعجب وادارید .وی گفت :همانگونه که می دانید تردستی هاوچشم بندی های شگفتی آفرین که به وسیله شعبده بازان چیره دست درنقاط مختلف جهان اجرا می شود تماشاگران را به صندلی های سالن نمایش میخکوب کرده است اما هدف ما این است ثابت کنیم انسان می تواند کارهای خارق العاده را انجام دهد و ناشدنی هارا ممکن سازد امابه هیچ وجه منظور م اشاعه خرافات نیست  بلکه قصدم نشان دادن این موضوع است چگونه این شادی آفرینان سعی دارند باجلب توجه تماشگر به اعمال انحرافی وباکارهای فرعی حقایق راوارونه نشان دهندوسبب شگفتی شوند.همچنین بااستفاده از خواص فیزیکی وشیمیایی اجسام وتلفیق آنهاشوخی وخوشمزگی ،مطلب ساده ای رادرزیرپرده ای ازابهام جلوه دهند.وی ادامه داد:مگر نه این است که پیشگامان شعبده بازی وچشم بندی  دانشمندان علوم تجربی درملی تاریخ بوده اندوبنیانگذاران علم تردستی فیزیکدانان وشیمی دانان قرون وسطی به حساب می آمده اند.واینک درقرن ماعملیات شعبده بازی سالم ترین سرگرمی است که بدآموزی نداردوتماشای برنامه های شادی بخش یک شعبده باز می تواند خستگی حاصل از کارهای طاقت فرسای روزمره ماراتسکین دهدوبرای کاروفعالیت های بعدی آماده تر سازد.اجرای این عملیات درکشورمامی تواندشادی بخش کودکان وجوانان وپیران به همراه به همراه نمایشات سنگین اخلاق مردمی باشد.خوشحالم که جزیی ازاین دسته هنرمندان هستم وحالامشوق دوستان هستم که در رابطه باآموزش این هنرجستجومی کنند.

رابطه شعبده بازاستارمی با دیگر شعبده بازان
شعبده بازاستارمی دراستانهای مختلف ایران دوستان شعبده باز داردکه از طریق انجمن شعبده بازان ایران باهم آشنا شدند آنها به همدیگراعتماد دارند که هرکدام رازتازه ای کشف کنندبه همدیگر اطلاع می دهند .یکی ازصمیمی ترین دوست وی حمیدفضلی می باشد که بازیگروشعبده بازمرکز صداوسیمای مازندران می باشد.استارمی وفضلی باهم درسریال تازه واردها که درشهرستان قایم شهر کلید خورد ایفای نقش کردند.شعبده باز استارمی اکنون با 10 سال سابقه روابط بسیار صمیمی باپدرشعبده بازی ایران ودیگرشعبده بازان دارد.
باآرزوی موفقیت وشادمانی همیشگی برای همه شعبده بازان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار شعبده باز برتر دنيا

 

 

دیوید کاپرفیلد

کریس آنجل

دیوید بلین